НАП напомня за новите ДДС правила от 1 юли

Електронна система за обслужване на едно гише (one-stop shop) ще улеснява трансграничните продажби

   От 1 юли онлайн търговците ще могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), напомнят от НАП. Чрез нея пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби могат дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти с място на изпълнение в друга държава членка. За новите специални режими онлайн търговците, установени на територията на страната, могат да се регистрират през Портала за електронни услуги на НАП чрез квалифициран електронен подпис.
    От НАП обръщат внимание, че в случаите, при които фирма, която не е установена по седалище и адрес на управление на територията на страната и е регистрирана по ЗДДС за целите на дистанционните продажба на стоки и е избрала да се регистрира за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена, и е подала в тази държава членка до 30 юни 2021 г. заявление за регистрация, следва да уведоми за този избор по електронен път компетентната структура на НАП Срокът за това е 30 юни 2021 г., включително. В случаите, в които фирмата е уведомила по електронен път компетентната структура на НАП за регистрацията си за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена, и иска да прекрати регистрацията си по чл. 98 или 100, ал. 3 от ЗДДС, не е необходимо да подава и заявление за прекратяване на регистрацията, допълват от НАП. В този случай, в 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по електронен път, Агенцията извършва проверка на основанието за дерегистрация. В случаите, когато е налице основание за дерегистрация, то тя се счита от 30 юни 2021 г. От НАП напомнят, че когато бъде прекратена регистрация по ЗДДС, заедно със справка-декларацията за последния данъчен период фирмата трябва да подаде и протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от ЗДДС по образец.
    Повече за новите правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г. може да намерите в обяснителни бележки, които имат за цел да осигурят по-добро разбиране на някои части от законодателството на ЕС в областта на ДДС. Разяснения за новите правила за ДДС може да намерите и във видеото в канала на НАП в YouTube. Допълнителна информация е достъпна и в рубриката „ДДС при електронна търговия в ЕС“ в сайта на Агенцията, както и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

НСИ - Годишна отчетност за дейността на предприятията 2020

През 2021 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

ВАЖНО! НСИ Ви предоставя възможност да подавате годишните си отчети за дейността по електронен път (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” от 01 януари 2021 година. За да се запознаете с указанията и инструкциите за попълване на годишния отчет за дейността, моля да кликнете ТУК.

Годишният отчет за дейността Ви можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки. Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация в НАП. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

Търговците не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020 г.

     Търговците не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020 г.

     Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет.
     По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.
     Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2020 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2021г. в  териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

НАП представи промените в данъчното законодателство от 01.01.2021 г.

Националната агенция за приходите проведе онлайн семинар за промените в данъчното законодателство. Събитието беше излъчвано на живо в официалния YouTube канал на НАП, а пълен запис можете да видите тук: Първа част и Втора част.
Презентации на лекторите са достъпни тук. В семинара участваха и експерти от Агенция „Митници“, които разясниха  митническите правила след Brexit.

Годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020г. ВАЖНО: Към годишната данъчна декларация вече не се прилагат служебни бележки.

Какво влиза в сила от 1 януари 2021 година?

Осигуровки и данъци за 2021 (таблица)

Вид осигуренФондПроцентВид плащанеРодени преди 1960г.Родени след 1959г.
раб.личнараб.лична
01 - Трета категория труд
08 - Учители
10 - Дог. за упр. и контрол
01 - До 5 раб. дни месечно
Фонд Пенсии     11.02 8.78 8.22 6.58
Общо заболяване и майчинство     2.10 1.40 2.10 1.40
Безработица     0.60 0.40 0.60 0.40
Общо: 24.30% 551111 13.72 10.58 х х
19.30% х х 10.92 8.38
02 - Първа и
03 - Втора кат.
Фонд ДОО + 3% за раб. 27.30% 16.72 10.58 х х
22.30% х х 13.92 8.38
05 - Държавни служители Трета категория труд 24.30% 24.30 х х х
19.30% х х 19.30 х
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДС Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ 19.80% 11.02 8.78 х х
14.80% х х 8.22 6.58
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС 19.80% 19.80 х х х
14.80% х х 14.80 х
01, 08, 10 и 11 Осигуровки върху социалните разходи 24.30% 13.72 10.58 х х
19.30% х х 10.92 8.38
05, 24 Осигуровки върху социалните разходи 24.30% 24.30 х х х
19.30% х х 19.30 х
Всички без 14 ТЗПБ 2021, според КИД 2008
03, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 94, 96, 97, 98 0.40% 551111 0.40 х 0.40 х
14, 15, 18, 26, 29, 45, 47, 56, 59, 60, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 95, 99 0.50% 0.50 х 0.50 х
06, 10, 11, 19, 27, 32, 35, 46, 51, 61, 80, 84, 90, 92, 93 0.70% 0.70 х 0.70 х
01, 17, 21, 22, 28, 36, 37, 52, 53, 81 0.90% 0.90 х 0.90 х
02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 68, 77 1.10% 1.10 х 1.10 х
24 - Съдебни служители Трета категория труд 24.30% 551111 24.30 х х х
19.30% х х 19.30 х
14 - Без трудови правоотношения Фонд Пенсии, след намаляването с норм. признатите разходи 19.80% 551111 11.02 8.78 х х
14.80% х х 8.22 6.58
Всички без 05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х 2.80 2.20
05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% х х 5.00 х
03 ППФ втора категория труд 7.00% 581111 7.00 х 7.00 х
02 ППФ първа категория труд 12.00% 12.00 х 12.00 х
08, 11 Учителски пенсионен фонд 4.30% 551111 4.30 х 4.30 х
В стопанските орг. Фонд Гарантирани вземания на работниците 0.00% 551111 0.00 х 0.00 х
12 - Самоосигуряващи се За всички осигурителни рискове 23.30% 551111 х 23.30 х х
18.30% х х х 18.30
Само за фонд Пенсии 19.80% 551111 х 19.80 х х
14.80% х х х 14.80
Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х х 5.00
Вид осигуренФондПроцентКод Вид плащанеРаботодателЛична
01, 02, 03, 08, 10, 11 ЗОВ върху ФРЗ и социални 8.00% 561111 4.80 3.20
ЗОВ върху неплатени отпуски 8.00% 8.00% за работодателя или лицето
05, 24 ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски 8.00% 8.00 х
Всички без 05 и 24 ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете 4.80% 4.80 х
05, 24 ЗОВ върху болнични 8.00% 8.00 х
14 ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи 8.00% 4.80 3.20
12 ЗОВ върху база за осигуряване 8.00% 561111 х 8.00

Продължете да четете

Какво влиза в сила от 1 януари 2020 година?

Справка за това какво влиза в сила през 2020 г.

От първия ден на новата година влиза в сила Законът за
държавния бюджет. Той бе приет окончателно от Народното събрание през
декември миналата година. Ето какво е предвидено в него и какво още
влиза в сила от 1 януари 2020 г. /

*Доходи*
През 2020 г. минималният размер на осигурителния доход ще бъде 610 лв. В
Закона за бюджета на ДОО е заложено минималният месечен размер на
осигурителния доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители да
бъде в размер на 420 лв. и максимален месечен размер за осигурителен
доход – 3000 лв. Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на
педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020
г. С 15 % ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници в
Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

*Пенсии*
От 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и
възраст ще бъде 219,43 лв.

*Обезщетение за отглеждане на дете*
380 лв. остава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете
до 2 г. през 2020 г. През 2019 г. размерът на майчинските също бяха 380 лв.

*Партийни субсидии*
Партийната субсидия за 2020 г. ше бъде 8 лв. на действително получен глас.

*Възстановява се висшето военновъздушно училищe*
България ще има свое Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище
е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на
специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на
Военновъздушните сили и авиацията. За училището бяха предвидени в
бюджета на държавата 3 млн. лв.

*Променя се входната точка за доставка на природен газ за България*
От 1 януари 2020 година се променя входната точка за доставка на
природен газ за България. „Булгаргаз” ще получава природен газ на пункт
за доставка „Странджа“. До миналата година входната точка за страната бе
Негру Вода.

*Актуализират се цените на ВиК услугите*
КЕВР прие решение актуализираните цени на ВиК услугите, касаещи почти
всички области на страната. Те влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Подаване на декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО

Кой подава декларацията за дължими данъци?
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава от физически лица, когато те са задължени сами да определят и внасят данък за придобитите доходи. Декларацията се подава в случай, че едновременно са налице следните обстоятелства:

• физическото лице е придобило някои от следните видове доходи: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др. за които облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ); доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ;
• физическото лице дължи данък за придобитите доходи и то само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи.

Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз и през течение на годината е получило доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие, се представя допълнителна информация, като за целта се попълва приложение № 1 на утвърдения образец (образец 4011).

Какви са сроковете за подаване на декларацията за дължими данъци?
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

1. За дължимия авансово данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и за дължимия авансово данък за доходите от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и т.н.) – декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава. Следователно, за изброените видове доход, декларацията за дължими данъци (обр. 4001) се подава, както следва:

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април на съответната година;

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли на съответната година.;

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври на съответната година.

2. За дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, в случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци (обрaзец 4001) се подава, както следва:

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие – в срок до 31 януари на следващата година.

3. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и за целите на автоматичния обмен с други държави членки от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, които през течение на годината са получавали доходи от наем или друго възмездно ползване на права или имущество и които сами са задължени да внасят дължимия данък за тези доходи. В тези случаи в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие на годината, лицата представят допълнителна информация, като за целта попълват Приложение № 1 (образец 4001).

Кога не се подава декларацията?

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) не се подава, в случай, че физическото лице е придобило доходи от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия и т.н.) и от наем, но не дължи авансов данък за тези доходи. Декларация за посочените доходи за четвъртото тримесечие на годината не се подава, освен ако доходите не подлежат на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от закона.

Физическото лице няма задължение за подаване на декларацията за дължими данъци и когато задължението за удържане и внасяне на дължимия данък е на платеца на дохода.

Какво влиза в сила от 1 януари 2019 година?

С настъпването на Новата година и бюджетът на българина се променя. От днес минималната работна заплата скача с 50 лева. Предвидено е увеличение на месечните възнаграждения в редица сектори. В същото време обаче поскъпват продукти от първа необходимост. От днес повече пари ще трябва да заделяме и за вода.

През изминалата година бяха взети ключови решения на държавно ниво, които ще дадат отражение върху стандарта на живот в страната. През Новата година минималната работна заплата става 560 лева. Линията на бедност пък достига 348 лева.

Управляващите решиха още минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се да стане също 560 лева. А за земеделските стопани да стигне 400 лева. Максималният осигурителен доход за всички скача от 2 600 на 3 000 лева.

От днес по-високи заплати с около 20% очакват учителите. Минималната основна работна заплата за директор става 1 140 лева, а за учителите тя ще е между 920 и 1 005 лева.

В бюджета за 2019 година е предвидено увеличение и на месечните възнаграждения и за държавните служители - с 10%. Ще има повече също за военните, чиито заплати ще се изчисляват по нов начин. Те ще станат около 800 лева.

През Новата година ще има повече пари и за пенсионерите. Но от 1 юли. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се повиши с 5,7% и ще стане малко над 219 лева. Таванът ще стигне до 1 200 лева. До юли минималната пенсия ще бъде 207 лева, а максималната 910 лева.

В същото време обаче от днес поскъпва водата в 27 населени места, като в редица градове цената на услугата вече ще е над 3 лева на кубик. Сред тях са Добрич, Силистра, Варна и Враца. А най-скъпа ще е водата в Шумен - 3 лева и 40 стотинки.

Повишава се цената и на природния газ с 3,5%, но от КЕВР увериха, че сметките парното няма да се увеличават. Очаква се поскъпване и на основни стоки заради по-високите цени на тока за индустрията.

Сред тях са месото, хлябът и млечните продукти. Бизнесът не може да смогне на големите сметки за ток. Все още се се знае със сигурност колко повече ще плащаме за храна, но прогнозите са, че увеличението ще е около 4-5%. Така, чрез всички тези промени, стандартът на живот на българите се променя. В коя посока обаче ще се наклони везната и дали ще се подобри икономиката все още е трудно да се прецени. Предстои да разберем.

  • 1
  • 2
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions