Кодове за вид плащане и банковите сметки на НАП (от 1 март 2014 г.)

Кодове за вид плащане (от 1 март 2014 г.)       

Списък на банковите сметки на НАП (от 1 март 2014 г.)

Образци на преводни нареждани и пощенски записи (от 1 март 2014 г.)

От 1 март 2014 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:

Закриват се всички съществуващи банкови сметки за администрирани от НАП приходи за ЦБ, НОИ и НЗОК и приложимият за тях код за вид плащане.  

Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00 .

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити:

  •  "Номер на документа, по който се плаща";
  •  "Дата (ддммгггг) на документа";
  •  "Период, за който се плаща". 

..........................................................................................................................................

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. /съгласно чл.2 от  Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.)/

...........................................................................................................................................

Банкова сметка на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Банкова сметка: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01

BIC код: BNBG BGSD

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions