№ 20-15-37 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-15-37 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”

  ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното:

По първия въпрос, който поставяте, относно начина за попълване на Декларация обр. № 1 от самоосигуряващо се лице, избрало различен осигурителен доход за социално и здравно осигуряване, запитването ви е изпратено за становище в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” при ЦУ на НАП - София, от чиято компетентност е отговорът на този въпрос.

По втория въпрос: Как следва да се процедира, когато регистриран земеделски производител пропусне срока за заверка на регистрацията си и фактически след 25 март губи качеството си на регистриран земеделски производител, но не е подал декларация за прекъсване на дейност в определения 7-дневен срок?

Отговор: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. „Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на КСО).

Земеделският производител придобива качеството на „регистриран земеделски производител” от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3/1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодно (до 25 март) заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие”. Ако не завери регистрационната си карта до определения срок – до 25 март на съответната година, лицето губи качеството си на регистриран земеделски производител от 26 март, независимо че към този момент то все още не е отписано от регистъра на земеделските производители.

За целите на осигуряването моментът на придобиване качеството на „регистриран земеделски производител” може да е различен от момента на реалното започване на дейност от самоосигуряващото се лице. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г.) задължението за осигуряване на регистрираните земеделски производители възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата им дейност и отпада при нейното прекъсване или прекратяване. В 7-дневен срок от започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност регистрираният земеделски производител следва да подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП (чл. 1, ал. 2 от същата наредба). Относим към общественото осигуряване е именно този по-късен момент на полагане на труд и развиване на дейност като регистриран земеделски производител, от който за лицето възниква задължението да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в компетентната ТД на НАП и да заяви началото на трудовата дейност и вида на осигуряването (чл. 1, ал. 2 и 3 от наредбата).

По отношение на крайния период, до който земеделският производител следва да се осигурява за избрания от него осигурен риск, то това е датата на прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, но не по-късно от деня на отписването му от регистъра, като за периода от започването до прекъсването/прекратяването на дейността той трябва да притежава валидна регистрационна карта (редовно заверявана в ОД „Земеделие”).

Ако лицето е пропуснало да завери в определения срок – до 25 март, регистрационната си карта в съответната областна дирекция „Земеделие”, то от следващия ден - 26 март, губи качеството си на „регистриран земеделски производител”. От този момент нататък то остава извън кръга на задължително осигурените лица по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, поради което въпросът дали дейността му продължава, или е преустановена е неотносим към този факт. До 25 март - датата, до която е упражнявало трудова дейност като „регистриран земеделски производител”, лицето е задължено да се осигурява за избрания от него осигурен риск по аргумент на чл. 1, ал. 1 от наредбата, според който осигуряването възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Данните за започване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на трудовата дейност, както и за избор на обхвата на осигуряване се използват за определяне на осигурителните задължения на самоосигуряващите се лица. Тези данни са необходими и при определяне правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и при заверяване на осигурителния стаж и осигурителния доход в осигурителните книжки. При положение че не са декларирани обстоятелства по чл. 1, ал. 2 от наредбата, няма пречка лицата да изпълнят това свое задължение в компетентната ТД на НАП.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)

2


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions