№ УК-5 от 26.10.2010 г. – УКАЗАНИЕ - ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

№ УК-5 от 26.10.2010 г. – УКАЗАНИЕ - ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища

  ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища

С цел създаване на единна практика относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките на услуги, свързани с образование, а именно - предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование, предоставяни от детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища, на основание чл. !0, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите издавам следното задължително указание:

На основание чл. 41, т. 1, буква „а" от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, както и училищното образование, предоставяни от детски градини и училища и обслужващите ги звена по Закона за народната просвета (ЗНП). Нормата е в съответствие с чл. 132, точка 1, буква „и" от Директива 2006/112/EO на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност, съгласно която държавите членки освобождават от облагане с данък върху добавената стойност „предоставянето на детското или младежкото образование, училищното или университетска образование, професионалното обучение или преквалификация, включително доставката на стоки и на услуги, тясно свързани с него, осъществявани от публичноправни субекти с такъв предмет на дейност или от други организации, определени от съответната държава членка за организации със сроден предмет на дейност".

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за народната просвета български детски градини и училища с чуждестранно участие се откриват или преобразуват по искане на регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката. Съгласно алинея 2 на същия законов текст чуждестранни детски градини и училища се откриват или преобразуват по искане на чуждестранни юридически лица в съответствие с международни спогодби и по реда на ал. 1. Предвидено е същите да придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".

В случаите, когато българска детска градина или училище с чуждестранно участие се откриват или преобразуват по силата на международна спогодба, страна по която е Република България, следва да се приеме, че в случая е налице решение на Министерския съвет относно откриването/преобразуването на училището, тъй като спогодбата е подписана от Министерския съвет и материализира волеизявление на същия орган, за който е предвидено в ЗНП, че следва да вземе решение. С обнародването на спогодбата в „Държавен вестник" тези детски градини и училища придобиват статута на юридически лица по ЗНП.

От разпоредбата на чл. 41, т. 1, б. "а" от ЗДДС във връзка със съответния й текст от Директива 2006/112/EO може да се направи извод, че освобождаването от облагане с ДДС се отнася за тези доставки, свързани с предучилищната подготовка и възпитание, както и училищното образование, които са предоставени от училища/детски градини по ЗНП или от други организации, определени от съответната държава членка за организации със сроден предмет на дейност. В този смисъл „определянето" от българската държава на съответната организация, предоставяща услугите, свързани с училищното образование, като такава със сходен предмет на дейност спрямо училищата по ЗНП следва да се приеме, че е налице в случаите, при които предоставеното от съответната организация образование е признато от държавата чрез нормативни актове в областта на образованието и просветата, чрез двустранни или многостранни международни актове.

В случаите, в които нормативно е предвидена възможност продължаването на обучението, съответно образованието в Република България да става въз основа на издадената от чуждестранното училище диплома за съответното образование, това представлява приравняване на образованието, предоставено от това училище на това, предоставяно от училищата по ЗНП. Предвид на това, освобождаването от облагане с ДДС на образователните услуги, предоставяни от българско училище с чуждестранно участие, съответно чуждестранно училище/детска градина, би било налице и по силата на подписване и обнародване в „Държавен вестник” на съответния двустранен акт, тъй като с него се признава от страна на Република България образованието, предоставено от същите.

Предвид горното, следва да се приеме, че образователните услуги, предоставяни от училища, които предоставят образование, което по силата на нормативен акт се признава от Република България, включително и когато за това признаване се полагат приравнителни изпити, следва да се третират като освободени доставки по силата на чл. 41, т. 1, б "а" от ЗДДС. Предвиденото освобождаване от облагане с ДДС се отнася единствено за услугите, предоставяни от страна на детските градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранните детски градини и училища, които услуги са тясно свързани с предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование, и не касае всички други услуги, които тези лица предоставят, но са извън обхвата на същинската предучилищна подготовка и възпитание и училищно образование.

Следва да се приеме също, че характер на освободени доставки имат и доставките на цитираните по-горе услуги, предоставени от същите училища/детски градини, извършени и преди финализиране на съответната легализация, доколкото признаването на определено ниво на образование имплицитно включва признаването и на предшестващите етапи (учебни години, класове) от същото.

 

Заместник министър-председател и министър на финансите: (п)

(Симеон Дянков)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions