№ 3-751 от 08.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС


 


 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-751 от 08.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като свободна професия - машинен инженер, а от 02.02.2010 г. има регистрация и по ЗДДС. Извършва услуги по монтаж, настройка, поддръжка и ремонт на промишлено оборудване за хранително-вкусовата промишленост в България, в страни от Европейския съюз и трети страни по договор с немска фирма - доставчик на машините, регистрирана за целите на ДДС в Германия и получател по издаваните от физическото лице фактури.

При така изложената фактическа обстановка се поставят въпросите като какви следва да се класифицират услугите и къде е мястото им на изпълнение съгласно действащите разпоредби на ЗДДС до 31.12.2009 г., както и след тази дата?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г.) изразяваме следното становище:

І. По отношение на класифициране на услугите и определяне на мястото им на изпълнение съгласно действащите разпоредби на ЗДДС до 31.12.2009 г.

При извършена преценка за допустимост на писменото запитване в тази част се установи, че поставеният въпрос понастоящем е предмет на неприключило административнонаказателно производство, в което физическото лице е страна. С писмо изх. № .../... 2010 г. ТД на НАП – гр. ... ни информира, че към настоящия момент има съставен АУАН № 0012345/... 2010 г. за нарушение разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Уведомявамe, че не се изготвя отговор/становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с неприключило производство, в което клиентът е страна, а именно:

- производство по смисъла на чл. 110 и следващите от ДОПК - предприети действия по издаването, обжалването и изпълнението на актове на приходната администрация;

- административнонаказателно производство;

- съдебно производство.

ІІ. По отношение на данъчното третиране на доставката на услуги по монтаж, настройка, поддръжка и ремонт на промишлено оборудване за хранително-вкусовата промишленост, когато получателят е данъчно задължено лице съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги и е заменен с нов, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и установяването на същия.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 на ЗДДС предвижда, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.

Предвид изложената фактическа обстановка, се извършват доставки на услуги, по които получателят е данъчно задължено лице – германска фирма. Предвид текста на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС са възможни следните хипотези при определяне мястото на изпълнение на доставката:

1. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т.е. в Германия (държава - членка на ЕО). За доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбите на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

2. При доставка на услуги, които се предоставят на постоянен обект на получателя, намиращ се на територията на Република България, мястото на изпълнение на доставката ще бъде на територията на страната и същата ще бъде облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. За физическото лице като доставчик ще възникне задължение за начисляване на данък по реда и в сроковете, предвидени в закона.

3. При доставка на услуги, които се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т.е. извън Германия и Република България, мястото на изпълнение на тази доставка е мястото, където се намира този обект.

По смисъла на чл. 125, ал. 2 от ЗДДС регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията подава и VIES декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Следователно, ако съобразно горните правила се извършват доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, следва да се подаде и VIES декларация.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions