№ 3-445 от 11.02.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружество по банков път


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-445 от 11.02.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружество по банков път

  ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружество по банков път

Според изложеното в запитването през 2010 г. е регистрирано дружеството „X” ЕООД. Посочва се, че приходите от дейността на дружеството ще постъпват изцяло по банкова сметка.

Във връзка с това е поставен въпросът трябва ли да се регистрира фискално устройство, с което да се отчитат тези приходи?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ (обн, ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г. ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ. Съгласно ал. 3 на същия член фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация в ТД на НАП.

В чл. 118, ал. 4 от ЗДДС е указано, че прилагането на този член, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на финансите. Тази наредба е Наредба № Н-18/2006 г. за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.01.2007 г., издадена от Министерството на финансите.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от същата всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.

В разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ е предвидено, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.

От изложената фактическа обстановка в запитването не става ясно от какъв вид дейност дружеството ще реализира приходи. Наредба № Н-18/2006 г. на МФ предвижда изключение от общото правило на чл. 3, ал. 1 за лицата, които извършват продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход. Съгласно чл. 3, ал. 2 от наредбата лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от същата наредба лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, задължително издава фискална касова бележка при всяко плащане, включително за платените по банков път, независимо от документирането с първичен счетоводен документ.

Предвид гореизложената нормативна уредба дружеството не е задължено да издава фискална касова бележка от ЕКАФП за получените плащания по банков път, освен ако дейността му е свързана с продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions