№ 1-133 от 12.08.2010 - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58 от ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 1-133 от 12.08.2010 - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58 от ЗДДС

  ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58 от ЗДДС

По повод ваше запитване, постъпило вх. № 1-133 от 12.08.2010 г., Дирекция „ОУИ” – Бургас, изразява следното принципно становище:

Поставен е следният въпрос: Като физическо лице сте оформили режим внос на употребявана шевна машина, която преди време вие самата сте подарили на дъщеря ви, която е изнесла машината при напускане на страната. Към запитването прилагате копия на документи и копие на отговор от Митническо бюро – гр. Бургас. Питате може ли един и същ човек да плаща два пъти данък за една и съща вещ, както и дали правилно е удържан данъка и как да бъде възстановен същия, поради това, че стоката е била изнесена от България.

Както е посочено в отговора на Митническото бюро - гр. Бургас по отношение на освобождаването при внос намират приложение разпоредбите на чл. 58 от ЗДДС и вашият случай не попада сред изброените в него хипотези. При облагането на вноса на стоки не е от значение дали стоката е нова или употребявана. Когато се внася употребявано лично имущество от физическо лице, което се премества за постоянно пребиваване в Република България същото може да бъде освободено от заплащане на ДДС, на основание чл. 58, ал. 1, т. 12, б. ”д” от ЗДДС, като видно от запитването вашия случай не попада в тази хипотеза.

По отношение на възстановяване на ДДС за стока, която е била изнесена през 2007 година намират приложение разпоредбите на Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността. Съгласно чл. 2 от Наредбата всяко чуждестранно физическо лице има право да поиска да му бъде възстановен правомерно начисленият и платен данък върху добавената стойност, включен в цена на закупени от него стоки на територията на Общността, когато едновременно са налице следните условия:

1. чуждестранното физическо лице изнесе стоките извън територията на Общността в непроменен вид не по-късно от последния ден на третия месец, следващ месеца, през който е издадена фактурата за получената доставка;

2. доставчикът на стоки е лице, което към дата на издаване на фактурата има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данък върху добавената стойност;

3. размерът на данъка върху добавената стойност по една фактура е равен или надвишава 50 лв.;

4. чуждестранното физическо лице упражни това свое право не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на фактурата за получената доставка.

Видно от посоченото по-горе във вашия случай не са изпълнени посочените изискания, поради което нито за вас, нито за вашата дъщеря възниква основание за възстановяване на вече платения ДДС при покупката на шевната машина.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions