№ 24-01-2 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-01-2 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

  ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

Предвид неясната фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:

Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (изм., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Във връзка с регистрацията по ЗДДС следва да имате предвид следното:

Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.) на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

По ал. 2 от същата разпоредба на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Тъй като дружеството е предоставило услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение в друга държава членка, за вас възниква задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 2 от закона.

Съгласно ал. 4 на чл. 97а от закона за лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)

(не се чете)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ

страница 2 от 2

Дирекция ОУИ София 2010

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions