№ 3-655 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-655 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6

  ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6

Според изложеното в запитването на 07.03.2008 г. „Х” ЕООД е подало Декларация обр. № 6, в която са отразени задълженията за м. 02.2008 г. Поради промени в числения състав, на 13.03.2008 г. е подадена втора Декларация обр. № 6 с цел частични корекции на подадената преди това декларация. В тази връзка се поставя въпросът може ли да се извърши корекция или заличаване на единия от записите на подадените декларации обр. 6 за м. 02.2008 г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК, в сила от 01.01.2006 г. посл. изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г.) и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ, ДВ, бр. 1/2006 г., посл. изм., ДВ, бр.1/2010 г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредба Н-8/2005 г. на МФ работодателите, осигурителите, както и техните клонове и поделения самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица декларират общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общия размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ с декларация образец № 6.

Съгласно чл. 3, ал. 5, изречение трето от същата наредба Декларация образец № 6 може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Разпоредбата е в сила от 1 януари 2010 г. и въвежда ограничение всички Декларации с попълнен код за корекция да се подават в срока, определен с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от наредбата. Когато поради изтичане на срока не може да бъде подадена Декларация обр. № 6 с попълнен код за корекция, коректният размер на задължението се установява по предвидения в ДОПК ред.

Съгласно ДОПК задълженията на лицата подлежат на предварително установяване и на установяване посредством извършването на ревизия. Промяната на декларираните задължения може да бъде извършена чрез един от двата цитирани способа.

Предварителното установяване на задължения се извършва с издаване на акт за установяване на задължения по декларация, издаден на основание чл. 106 от ДОПК, и акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД), издаден на основание чл. 107 от ДОПК.

Независимо от издаването на акта по чл.106 и 107 от ДОПК, включително когато е обжалван, задълженията за данъка или за задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия.

Следва да се има предвид, че инициирането на производство по предварително установяване на задълженията е в правомощията на органите по приходите. Допустимостта на служебната корекция е в зависимост от изпълнението на няколко кумулативни условия:

- подадена е декларация, с която задълженото лице само е изчислило основата и дължимия данък и/или задължителни осигурителни вноски;

- установени са от съответния компетентен административен орган несъответствия в декларация, по която задълженото лице само изчислява основата и дължимия данък;

- лицето е поканено в срока по чл. 103, ал. 1 от ДОПК да отстрани несъответствията, но не ги е отстранило или това е направено след 14-дневния срок.

В заключение, за да се извърши корекция в описания случай, е необходимо да бъде установено по безспорен начин от страна на органи по приходите наличие на допусната техническа грешка или несъответствие по чл. 103, ал. 1 от ДОПК.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)

2


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions