№ 3-359 от 03.02.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-359 от 03.02.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции

  ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции

Според изложеното в запитването до 15.06.2009 г. физическо лице е било акционер в холдинг. Съгласно предварителен договор от 08.07.2008 г. за прехвърляне на акции, допълнително споразумение от 15.06.2009 г. и джиро за прехвърляне на акции от 09.07.2009 г. са продадени акциите в холдинга за 205 лв. Към запитването е приложена служебна бележка, издадена от холдинга, според която СД „Х”, гр. Г., е внесло като акционер в дружеството парични и непарични средства в размер на 655 лв. Сумата в размер на 333 лв. е записана на името на физическото лице като сума за попълване на дяловото му участие в холдинга.

Предвид гореизложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Дължи ли се данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?

2. Ако се дължи данък, върху каква данъчна основа следва да бъде изчислен?

В запитването не е изложена изчерпателно фактическата обстановка, от която да е видно на какво основание внесените парични и непарични средства от СД „Х”, гр. Г., са записани на името на физическото лице, поради което с оглед разпоредбите ЗДДФЛ изразяваме следното принципно становище:

Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба  на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Съгласно чл. 33, ал. 6, т. 1 от ЗДДФЛ цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на акциите. При определяне на цената на придобиване на  акциите следва да се има предвид,  че на основание чл. 33, ал. 6, т. 7 от ЗДДФЛ в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г., цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт. Компетентен да предостави информация за общия индекс на инфлацията за  периода е Националният статистически институт.

Когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал, цената на придобиване е нула съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 6, т. 3 от ЗДДФЛ.

Следва да се има предвид, че при така представените документи не става ясно на какво основание са записани на името на физическото лице внесените парични и непарични средства от СД „Х” - гр. Г., поради което не може да се изрази еднозначно становище относно приложимостта на разпоредбите на т. 3 или т. 7 на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ при определяне на данъчната основа.

На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемите доходи от акции, придобити от местни физически лица, се декларират в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. За данъчната 2009 г. тези доходи се декларират в Приложение № 5 на годишната данъчна декларация.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions