№ 3-218 от 21.01.2010 г. - ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-218 от 21.01.2010 г. - ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец

  ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец

В запитването е поставен въпрос за авансовото облагане на физическо лице в качеството му на едноличен търговец съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), считано от 01.01.2010 г. От изложеното в запитването и допълнително предоставената информация на място се очертава следният въпрос: следва ли да се облага с данък сумата от 420 лв., представляваща размера на избрания месечен авансов осигурителен доход за 2010 г., предвид новата разпоредба на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., при положение че не се изплащат суми на физическото лице за положен личен труд в предприятието му на ЕТ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 99/2009 г.) изразяваме следното принципно становище:

Съгласно § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за целите на данъчното облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери се приравняват на „трудови правоотношения”. Това означава, че облагането на доходите, получени от физически лица за положен личен труд по силата на правоотношения, попадащи в дефиницията на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, ще се облагат по правилата за облагане на доходи от трудови правоотношения, т.е. по реда на чл.24 и чл.25 от ЗДДФЛ.

Видно от цитираната разпоредба, едноличните търговци не попадат в обхвата й и следователно същата не е приложима за тях. В конкретния случай физическото лице не получава доходи за положен личен труд в предприятието на търговеца освен доходи от стопанска дейност като ЕТ и в изпълнение разпоредбите на осигурителното законодателство ежемесечно внася дължимите осигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен за 2010 г., който е в размер на 420 лв.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат по общия ред, регламентиран в чл. 26 от ЗДДФЛ, освен ако не подлежат на облагане с окончателен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions