№ 24-33-37 от 08.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на земя (УПИ), "стари" сгради и прилежащи терени към тях по ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-33-37 от 08.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на земя (УПИ), "стари" сгради и прилежащи терени към тях по ЗДДС

  ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на земя (УПИ), "стари" сгради и прилежащи терени към тях по ЗДДС

Фактическа обстановка: С нотариален акт е извършена продажба от ЕТ на недвижими имоти - поземлен имот (УПИ) и две промишлени сгради. В нотариалния акт е опредена стойност на сделката в размер на 300 000 лв., като изрично не е упомената стойността на отделните имоти, нито размерът на дължимия данък върху добавената стойност. ЕТ издава две фактури - първата за доставка на земя (УПИ). Данъчната основа е увеличена с данъци и такси. Втората фактура е с предмет - доставка на две сгради с прилежащ терен. Данъчната основа на тази доставка също е увеличена с данъци и такси. Във фактурата е посочено основание за неначисляване на ДДС - чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Общата стойност след приспадане на данъците и таксите е 300 000 лв.. В нотариалния акт е вписан материален интерес в размер на 250 000 лв., върху която сума са внесени дължимите данъци и такси.

1. Коя от двете стойности следва да се приеме за данъчна основа на извършените доставки по смисъла на чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от ЗДДС?

2. Как следва да се определи данъчната основа за облагаемата и за освободената доставка?

Становище на ЦУ на НАП: От нотариалните актове, с които са закупени поземлени имоти и промишлените сгради, е видно, че са собственост на физическото лице, в качеството му на едноличен търговец.

Следва да имате предвид, че относно действието на режима на съпружеската имуществена общност върху вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити от съпруга - едноличен търговец, по време на брака в резултат на търговската му дейност, ВКС (ОСГК) се e произнесъл с Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. по гр. д. № 2/2001 г., според което придобитото в резултат на търговската дейност на едноличния търговец изключва презумпцията за съвместен принос на съпрузите по чл. 19, ал. 3 от Семейния кодекс и съответно по отношение на тези вещи и права, придобити в резултат на осъществяване на търговска дейност, не възниква съпружеска имуществена общност.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон (чл. 26, ал. 2, изр. първо от ЗДДС). Така определената данъчна основа на основание чл. 26, ал. 3 от закона се увеличава с всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката, независимо дали се дължат от продавача или от купувача, или и от двамата, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, застраховка и други, пряко свързани с доставката.

Данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗДДС при доставката на земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови. По силата на тази норма данъчната основа на тези доставки не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на УПИ (с изключение на прилежащия терен) или от данъчната основа при придобиването, или от себестойността на новите сгради, или новите части от тях - предмет на последващата доставка.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. За тези доставки доставчикът може да избере същите да бъдат облагаеми (чл. 45, ал. 7 от ЗДДС). По силата на ал. 5, т. 1 на същата разпоредба прехвърлянето на право на собственост върху УПИ по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, е облагаема доставка.

Доставките на сгради, които не са нови и прилежащите към тях терени се разглеждат като отделни доставки спрямо прехвърлянето на собственост върху УПИ (без прилежащите терени) и могат да бъдат подчинени на различен режим по ЗДДС. Следвайки логиката на цитираните разпоредби, доставката на земята би била облагаема за частта на УПИ, предмет на сделка, която не е прилежащ терен към "старите сгради", а доставката на сградите и прилежащите терени към тях, ако лицето – доставчик, не е упражнил правото си на избор, биха били освободена доставка.

В случая в нотариалния акт, с който е обективирано извършеното прехвърляне на имотите, е определена стойност на сделката в размер на 300 000 лв., като изрично не е упомената стойността на отделните имоти, нито размерът на дължимия данък върху добавената стойност.

Въпреки че сградата и земята са посочени в нотариалния акт като един общ предмет на сделката и не е направено разграничение между сгради, прилежащ терен и останалата земя - УПИ, за целите на ЗДДС са налице две отделни доставки:

- на сгради и прилежащи терени към тях (с един и същ режим по ЗДДС, в случай че не е упражнено правото на избор относно режима на доставките, в резултат на който режимът на двете доставки да е различен) и

- на земя (УПИ) - без прилежащите терени към сградите. Предвид гореизложеното, не е ясно каква е цената на отделните доставки.

В случаите, когато от съответните договори, нотариален акт и други документи не е ясно каква е цената на отделните доставки, органът по приходите би могъл да установи цената на всяка от тях с всички допустими доказателствени средства, включително чрез възлагане на експертиза. В този смисъл е писмо с изх. № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на изпълнителния директор на НАП относно данъчно третиране на доставки, свързани със земя, сгради и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions