№ 20-21-10 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-21-10 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

  ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП …, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21-10/19.01.2010 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище:

В писмото си пишете, че от 2005 г. живеете на съпружески начала, а от 28.06.2008 г. сте сключили граждански брак. През 2006 г. сте изтеглили ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Интересувате се може ли да ползвате данъчното облекчение на основание чл. 22а от ЗДДФЛ.

Съгласно разпоредбите на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва, ако са налице следните условия:

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Предвид на гореизложеното, в конкретния случай не е налице първото от установените в чл. 22а от ЗДДФЛ условия, тъй като не сте имали сключен граждански брак към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions