№ 23-22-289 от 20.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 23-22-289 от 20.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време

  ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време

Съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца. Тази разпоредба се отнася до изчисляването на минималния осигурителен доход, който се декларира в т. 21 от Декларация обр. 1.

Тъй като единствените правила относно закръгляването на отработените часове се съдържат в указанията за попълване на т. 16 от Декларация обр. 1 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, считам, че те следва да се прилагат по аналогия и при изчисляване на изработените часове през месеца с оглед определяне на минималния осигурителен доход за същия месец.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions