№ 3-1227 от 21.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1227 от 21.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице

  ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице

Според изложеното в запитването физическо лице през 1996 г. е закупило от ТБ „Х” АД общо 160 броя преференциални акции след приватизацията на банката. Дружеството не е разпределяло дивиденти, а същите са оставали за увеличаване на капитала и резервите на банката. На два пъти е давано за всяка основна притежавана акция по 3 и по 4 броя от нова емисия, като по този начин лицето е станало притежател на 1280 броя поименни акции, всяка от които с номинал 1 лв. През 2009 г. е реализиран доход от продажбата на акциите чрез инвестиционния посредник. В тази връзка е поставен въпросът относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършената продажба на акции.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г.) изразяваме следното становище:

На основание разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, действаща през 2009 г., не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби.

"Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

А) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

Б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

В) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти „регулиран пазар” е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.

Следователно само при изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата на акции не е облагаем с данък, като на основание чл. 52, т. 2 от ЗДДФЛ лицата, които са получили само необлагаеми доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация.. Такава хипотеза би била налице в случай, че доходът от сделката с акции е реализиран чрез регулиран пазар, например чрез ”Българска фондова борса – …” АД.

Когато доходите от сделки с акции не са реализирани чрез регулиран пазар, същите не са в обхвата на цитираните по-горе законови норми и подлежат на облагане по реда чл. 33, ал. 3 и свързаните с него разпоредби на ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 33, ал. 3 облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е среднопретеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател. Съгласно ал. 5 на същата правна норма продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.

По силата на чл. 33, ал. 6, т. 1 и т. 3 от ЗДДФЛ цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото и нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал. При определяне на цената на придобиване на акциите следва да се има предвид, че на основание чл. 33, ал. 6, т. 7 от ЗДДФЛ в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г., цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт. Компетентен да предостави информация за общия индекс на инфлацията е Националният статистически институт.

На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемите доходи от акции, придобити от местни физически лица, се декларират в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. За данъчната 2009 г. тези доходи се декларират в Приложение № 5 на годишната данъчна декларация.

Продажбата на акции се отразява в таблица 5 от приложение № 5 „Доходи от прехвърляне права или имущества” с код 05 - акции. В колона 3 от таблицата се посочва датата на прехвърлянето на акциите. В колона 4 и 5 се посочват данни за лицето, изплатило доходите. В колона 6 се попълва продажната цена. В колона 7 следва да се отрази цената на придобиване. Резултатът от сделката се посочва в колона 8, ако е печалба, или колона 9, ако е загуба. Данните от резултата на сделката се пренасят на ред 5.1 „Обща сума за годината”. На ред 5.2 следва да се определи облагаемият доход за имуществото по таблица 5 съгласно формулата, посочена на ред 5.2 от таблицата. Ако е налице облагаем доход, сумата от ред 5.2 се пренася на ред 1 от част ІІ на приложение № 5 „Формиране на годишна данъчна основа”. Сумата на годишната данъчна основа се пренася на ред 4 от образец 2001 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

В заключение би могло да се обобщи, че ако инвестиционният посредник е извършил продажба на акциите чрез регулиран пазар, то доходът от продажбата на същите е необлагаем съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. При положение че доходът не е реализиран чрез регулиран пазар, същият е облагаем по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions