№ 3-226 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски з


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-226 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка

  ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка

По повод на публикации във вестник „...”, копие от които е приложено към запитването, е изразено желание да бъдат разяснени правилата за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Поставя се въпросът след като през 2009 г. лицето вече е заплатило 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права, защо се налага да внася още пари, за да се запази правото за получаване на безплатна медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК?

Предвид липсата на конкретно изложена фактическа обстановка при така поставения въпрос с оглед разпоредбите на ЗЗО (обн., ДВ, бр. 70/1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 101/2009 г.) изразяваме следното принципно становище:

Здравното осигуряване в Република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.

В ЗЗО са изброени лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване. Съгласно чл. 33 от ЗЗО всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. При това положение, в случай че лицето В.Х. няма двойно гражданство и не пребивава в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, като български гражданин също попада в кръга на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване.

Разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО регламентира реда за здравно осигуряване на лицата, които не подлежат на осигуряване на основанията, посочени в ал. 1, 2 и 3 от същия член. Същите са задължени да внасят здравни вноски до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху доход не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (за 2009 г. – 130 лв. х 8% = 10,40 лв.; за 2010 г. – 210 лв. х 8% = 16,80 лв.). Тези лица извършват и годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

Следва да се има предвид, че, в сила от 01.01.2010 г., разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО е изменена, като с т. 2 се въвежда задължение за лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3, да декларират това обстоятелство, като в декларацията посочват, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. Срокът за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство. Декларацията се подава по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на министъра на финансите. Декларацията е утвърдена като образец № 7 към същата наредба. В същата се попълват идентифициращи лицето данни и началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Съгласно § 69 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 е възникнало преди 01.01.2010 г., са длъжни да подадат Декларация образец № 7 в срок до 01.03.2010 г.

От тази нова разпоредба следва, че лицата, които са осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, са задължени да подадат Декларация образец № 7 в срок до 01.03.2010 г. в компетентната териториална дирекция на НАП. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс за физическите лица това е дирекцията по техния постоянен адрес. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Съгласно нормата на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО (в редакцията й до 31.01.2010 г.) осигурените лица, които до 31.01.2010 г. са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, заплащат оказаната им медицинска помощ, ако не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на тези лица се възстановяваха от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяваха.

Следователно правото на ползване на медицинска помощ на осигурените за своя сметка лица до края на януари 2010 година се преценява за период от 15 месеца преди началото на месеца, предхождащ месеца на ползване на медицинската помощ. Това означава, че ако лицето е ползвало медицинска помощ през месец декември 2009 г., преценката за 15 - месечния период се извършваше от 1 август 2008 г. до 31 октомври 2009 г. Здравноосигурителните му права се прекъсваха, ако то не е внесло повече от три дължими месечни осигурителни вноски за този период. Същите се възстановяваха след внасяне на най-малко 12 осигурителни вноски за тези 15 месеца.

В сила от 01.02.2010 г. е извършена промяна в разпоредбата на чл. 109 от ЗЗО (ДВ, бр. 101/2009 г.). Съгласно изменението на ал. 1 от същия член здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметкам се прекъсватм в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. Здравноосигурителните им права се възстановяват при условие, че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца (ал. 2 на чл. 109 от ЗЗО). Възстановяването е от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

Следователно, считано от 01.02.2010 г., правото на ползване на медицинска помощ на осигурените за своя сметка лица вече се преценява за период от 36 месеца преди началото на месеца, предхождащ месеца на ползване на медицинската помощ. Това означава, че ако лицето ползва медицинска помощ през месец февруари 2010 г., преценката за 36-месечния период се извършва от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. Здравноосигурителните му права се прекъсват, ако то не е внесло повече от три дължими месечни осигурителни вноски за този период. Същите ще се възстановят след внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за последните 36 месеца.

Предвид гореизложеното, за да може лицето да ползва безплатна медицинска помощ след 01.02.2010 г., е необходимо да е внесло здравноосигурителни вноски за 33 от последните 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на ползването на медицинската помощ. В случай че бъдат прекъснати здравноосигурителните му права, за възстановяването им следва да внесе всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions