№ 24-33-60 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на отговорно пазене


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-33-60 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на отговорно пазене

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на отговорно пазене

Фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва производствена дейност - изработва детайли и компоненти за ниско- и средноволтова апаратура. За нуждите на производството дружеството поръчва изработка в Италия на инструменти - пресформи, шприцформи и други подобни, за което получава фактура (invoice) от доставчика, регистриран за целите на ДДС в Италия. За фактурата дружеството издава протокол по чл. 117 от ЗДДС, който включва в дневника за продажби за съответния месец.

Съгласно сключения договор между двете страни инструментите остават в Италия на отговорно пазене, като с тях се изработват детайлите за нуждите на дружеството, които пристигат в България.

Възниква ли право на данъчен кредит за дружеството за изработените пресформи, шприцформи и др., т.е. същото има ли основание да включи протокола по чл. 117 от ЗДДС в дневника за покупки, при условие че инструментите не са пристигнали на територията на България?

Становище на ЦУ на НАП: На основание чл. 2, т. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък е всяко възмездно вътреобщностно придобиване (ВОП) с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация.

Разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗДДС указва, че мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.

По силата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на право на собственост върху стоки, както и фактическото им получаване в случаите на чл. 6, ал. 2 от закона, които се изпращат или транспортират до територията на нашата страна от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Съгласно цитираната разпоредба и изложената фактическа обстановка считаме, че за закупените инструменти (пресформи, шприцформи и др.), които остават на територията на Италия на отговорно пазене, с цел изработване на дейли за извършваната от вас дейност не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона.

За да се определи начинът на облагане на доставките съгласно разпоредбите на ЗДДС на стоки, е необходимо да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.

Следва да имате предвид текста на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, съгласно който място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от същия закон.

В настоящия случай считаме, че има доставка на стоки с място на изпълнение на територията на Италия и за вас не възниква задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и задължение за самоначисляване на данък на основание чл. 84 от ЗДДС (като платец на данъка по глава осма).

По отношение правото на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид, че съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:

1. данъка за стоките и услугите, които доставчикът, регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;

2. начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и чл. 57;

3. изискуемия от него данък като платец по глава осма. Предвид текста на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за дружеството не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

Издаденият протокол по чл. 117 от ЗДДС е издаден без основание и следва да бъде анулиран на основание чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС, във връзка с чл. 80, ал. 5 от същия.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions