№ 3-5478 от 10.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-5478 от 10.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем

Според изложеното в запитването през стопанската 2009/2010 година дружество „Х” ООД ще обработва повече земеделска земя, отколкото договорираната под аренда с нотариално заверени договори. В тази връзка е поставен въпросът за данъчното третиране и счетоводно отчитане на извършените разходи и получените приходи от произведената селскостопанска продукция от извъндоговорираните земеделски земи?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) и Закона за счетоводството (ЗСч, обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) изразяваме следното принципно становище:

Един от основните счетоводни принципи, залегнал в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, за предимство на съдържанието пред формата изисква сделките и събитията да се отразяват в счетоводството на предприятието според тяхната икономическа същност и фактическа реалност, а не според правната им форма. Съгласно т. 1 от същата правна норма счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването с един от основните счетоводни принципи, а именно текущо начисляване. Съгласно този принцип приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. На основание чл. 23, ал. 2 от ЗСч годишният финансов отчет, който съставят предприятията, трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Видно от изложеното в запитването, дружество „Х” ЕООД ползва чужди земеделски земи без правно основание (без сключен договор за наем или аренда), в резултат на което площите, които обработва, са в по-голям размер от договорираните. Това означава, че дружеството реално извършва разходи за обработката на тези земи и в края на стопанската година получава приходи от реализираната селскостопанска продукция от засетите култури. Очевидно в този случай, за да се спазят горецитираните изисквания на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти, е необходимо да се осчетоводяват извършените разходи и получените приходи от „извъндоговорените” земеделски земи в момента на възникването им. Това означава, че отчитането на разходите и приходите от добитата селскостопанска продукция от тях следва да се извършва при строго спазване изискванията на ЗСч и приложимите стандарти с оглед получаване на верен счетоводен резултат. Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ЗКПО по смисъла на този закон "счетоводен финансов резултат" е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.

Последният от своя страна за данъчни цели подлежи на преобразуване по начин и ред, определени в ЗКПО, с данъчните постоянни разлики, данъчните временни разлики и сумите, предвидени в част втора от същия закон.

Съгласно чл. 10 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато той е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч и отразява вярно стопанската операция. Ако разходът, намалил печалбата на предприятието за отчетния период, не е документално обоснован по надлежния ред, той не се признава за данъчни цели и счетоводният финансов резултат се преобразува по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО. В случая дружеството не е доказало документално, че е собственик или ползвател на валидно правно основание на земеделски земи, поради което разходите, извършени за тези земи, не се признават за данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО.

Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗКПО (в сила за 2009 г.) не се признават за данъчни цели приходи, възникнали по повод непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, до размера на непризнатите разходи.

Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗКПО (в сила от 01.01.2010 г., в редакцията й към настоящия момент) не се признават за данъчни цели приходи, възникнали по повод непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5, 8 и 10, до размера на непризнатите разходи. Това означава, че след 01.01.2010 г. разходите за обработката на „извъндоговорираните” земи няма да се признават за данъчни цели, а приходите ще се признават в пълен размер.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions