№ 3-1394 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1394 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС

  ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС

Според изложеното в запитването с решение на Общински съвет – Х, е определена цена за добив на дървесина от общински горски фонд „по такси на корен” за населението на общината в размер на ... лв. без ДДС. Съгласно чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за горите ползването на дървесина от населението „по такси за корен” от общинския горски фонд може да се осъществява само с решение на Общинския съвет.

При така изложената фактическа обстановка е поставен въпросът облагаема сделка ли е по ЗДДС предоставянето на дървесина от общинския горски фонд за населението „по такси на корен”?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г.) изразяваме следното становище:

По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал. 2 на чл. 3 от закона е определен обхватът на понятието „независима икономическа дейност". Същевременно разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС регламентира, че органите на местна власт не са данъчно задължени лица за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на такъв орган, включително в случаите, когато се събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности.

В § 1, т. 7 от ДР на ЗДДС са посочени "дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт", а именно - дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:

а) се извършват в изпълнение на правомощията му, произтичащи от

нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е

възложено със закон;

б) е установена такса с нормативен акт.

Независимо от това органите на местна власт са данъчно задължени лица за извършваните от тях доставки, които попадат в кръга на изброените в чл. 3, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, както и за доставки, които ще доведат до значително нарушаване правилата на конкуренцията (чл. 3, ал. 5, т. 2 от същия закон).

В чл. 6 от Закона за горите е предвидено, че правото на собственост върху горите и земите от горския фонд принадлежи на физически и юридически лица, на държавата и на общините. Оттук произтича и принципът, че независимо от начина, по който се ползва дървесина от общинския горски фонд, както и от лицата или институциите, които я добиват, доставките, които Община – Х, извършва, могат да се извършват и от търговец и ще доведат до нарушаване правилата на конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчно задължените по ЗДДС лица.

С оглед гореизложеното считаме, че извършваните доставки по добив на дървесина от общинския горски фонд, за които получателите заплащат такса на корен, са облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. На основание чл. 86 от същия закон за общината като изпълнител по доставката възниква задължение за начисляване на ДДС на датата на възникване на данъчното събитие.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions