№ 3-1286 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1286 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството

  ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството

Събирателно дружество е образувано от две физически лица и е регистрирано по Търговския закон. Съгласно решението на съда управлението на дружеството се извършва заедно и поотделно от двамата съдружници, като за това никой от тях не получава уговорено възнаграждение. Основната икономическа дейност на дружеството е „дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ”. Съгласно съдебното решение за управител и представляващ дружеството е вписан единият от съдружниците. Двамата съдружници са сключили с дружеството трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) на длъжност „хуманен лекар”. В дружеството няма назначено лице по договор за управление и контрол или по договор за прокура, както и лице, което да се осигурява като самоосигуряващо се лице и да изпълнява управленска дейност. Във връзка с това са поставени следните два въпроса:

1. Следва ли в дружеството да има лице, което да изпълнява само управленска дейност и да се осигурява като самоосигуряващо се лице и ако следва, необходимо ли е същото да е някой от съдружниците, или може да е друго лице?

2. В коя колона от таблицата за минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии попадат съдружниците, които са сключили трудов договор и изпълняват трудова дейност в дружеството като лекари?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 19/2010 г.) и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на МС (НООСЛБГРЧМЛ, обн., ДВ, бр. 21/2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 2/2010 г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като съдружници в търговски дружества, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО и се осигуряват по ред, определен в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на МС (НООСЛБГРЧМЛ).

Трудовата дейност като основание за осигуряване е изрично регламентирано в чл. 10 от КСО и чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ. Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й. Необходимо е да се отбележи, че самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесли дължимите осигурителни вноски.

От гореизложеното е видно, че основание за осигуряване на съдружниците в търговски дружества е личната им трудова дейност в това качество. Следователно обстоятелството, че едно лице е вписано като съдружник в търговско дружество, не е достатъчно, за да възникне задължение за осигуряване, тъй като предвид цитираната разпоредба необходимо условие за възникване на задължение за осигуряване е и упражняването на трудова дейност. Следва да се отбележи, че личната трудова дейност не следва да се отъждествява със стопанската дейност на дружеството. За трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на дружеството (вкл. сключване на сделки, подписване на документи и др.) след вписването му търговския регистър.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО, когато лицето е в период на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.

В случай че съдружниците в търговското дружество имат сключени трудови договори със същото, те подлежат на осигуряване по чл. 4, ал. 1 или ал. 2 от КСО върху определеното им трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на дружеството и квалификационната група професии, в която попада заеманата длъжност. Тук следва да се отбележи, че длъжността „хуманен лекар” попада във втора квалификационна група професии „Аналитични специалисти” в Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г.

При положение че съдружниците упражняват и трудова дейност в дружеството извън работата си по трудово правоотношение като лекари, те следва да се осигуряват и за своя сметка на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО като самоосигуряващи се лица. За започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на тази дейност всеки от съдружниците в дружеството следва да подава декларацията по реда на чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ.

Към заявлението за вписване на събирателното дружество в търговския регистър се прилага учредителният договор, който съдържа клауза за начина на управление и представителство на дружеството. Съгласно чл. 84, ал. 1 от Търговския закон всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице. Ако с учредителния договор или с решение на общото събрание на съдружника, посочен като управител на дружеството, е определено възнаграждение в качеството му на управител, за същия на основание чл. 6, ал. 3 от КСО са дължими осигурителни вноски върху изплатените, начислените, но неизплатени и в сила от 01.01.2010 г. върху неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на фирмата за първа квалификационна група професии от Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБДОО за съответната календарна година.

При положение че управлението на дружеството срещу възнаграждение е възложено по договор за управление и контрол, това обуславя и реда за осигуряване на лицето на това основание, а именно по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.

Следва да се има предвид, че за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване на поредността, регламентирана в чл. 6, ал. 10 от КСО.

 

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions