№ 96-00-50 от 01.02.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г.


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 96-00-50 от 01.02.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г.

  ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г.

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-50/01.02.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме:

От представената в запитването фактическа обстановка е видно, че Общото събрание на дружеството е взело решение за прекратяване на дейност. За тази цел на 29.01.2010 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията.

Предвид тези факти са поставени следните въпроси:

1. Месец януари 2010 г. е период, който е преди подаване на документи за обявяване на ликвидацията на фирмата и за този месец не следва ли да се внася данък съгласно чл. 159 от ЗКПО?

2. Ако отговорът на първия въпрос е, че не следва, то в такъв случай ще може ли от реализираната печалба през месец януари да бъдат спаднати разходите, които ще бъдат платени като такси във връзка с ликвидацията и заличаването на фирмата?

Съгласно чл. 158 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на този закон и при спазване изискванията на глава двадесет и първа от същия, като включително подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното законодателство.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със счетоводния принцип за действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база.

Предвид горното, за целите на счетоводната отчетност предприятията, обявени в ликвидация, не се считат за действащи предприятия и през периода на ликвидацията следва да прилагат ликвидационна или друга счетоводна база в съответствие с изискванията на СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност.

По отношение на данъчното облагане по реда на ЗКПО обаче тези предприятия се приемат за действащи и следва да изпълняват данъчните си задължения по общия ред на закона, т.е. не са налице основания за изключване на разходи и приходи в хода на ликвидационното производство.

На основание чл. 159 от ЗКПО към датата на вписването в търговския регистър (ТР) на прекратяването се дължи корпоративен данък. Корпоративният данък се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. При определянето на данъка се приспадат внесените авансови вноски от началото на годината до датата на вписване на прекратяването.

Разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от данъчния закон определя, че дължимият корпоративен данък се внася в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяването.

Съгласно чл. 161, ал. 1, чл. 162, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 от ЗКПО последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му. Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1, се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него. Корпоративният данък, дължим за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1, се внася до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен.

На основание гореизложената нормативна уредба в конкретния случай прекратяването на дружеството е вписано в ТР на 29.01.2010 г. Задължение на дружеството е да определи размера на дължимия корпоративен данък за периода от 01.01.2010 г. до 29.01.2010 г. и в 30-дневен срок от тази дата да го внесе в приход на бюджета. Към датата на вписване на прекратяването и към датата на внасяне на дължимия корпоративен данък дружеството няма задължение да подава данъчна декларация за периода от 01.01.2010 г. до 29.01.2010 г.

На основание чл. 92 от ЗКПО дружеството правилно е подало годишна данъчна декларация за 2009 г.

Задължение за подаване на декларация за 2010 г. за дружеството ще възникне, ако през посочената година се подаде искане за заличаване. Копие от искането за заличаване е документът, който задължително по силата на закона придружава данъчната декларация. Периодът, който ще обхваща данъчната декларация, е 01.01.2010 г. до съответната дата на 2010 г. – дата на подаване на искането за заличаване. До тази дата следва да е внесен дължимият корпоративен данък за последния отчетен период, който е окончателен. Същият се определя по реда на чл. 160, ал. 2 от закона, като от дължимия корпоративен данък за последния отчетен период се приспадне внесеният данък за периода от 01.01. - 29.01.2010 г.

Тъй като за целите на корпоративния закон дружеството се счита за действащо предприятие, всички разходи на дружеството в периода от вписване на прекратяването до заличаването се признават за данъчни цели, когато са свързани с извършваната дейност, в т.ч. по ликвидацията и заличаването, и отговарят на изискванията за документална обоснованост по реда на чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions