№ 94-00-16 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 94-00-16 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник

  ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник

В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-16 от 22.01.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното:

Описана фактическа обстановка:

През 2009 г. като акционер на 72 броя акции с номинал 1 лв. в „...банк”АД сте продали чрез инвестиционен посредник акциите. Въпросът ви е: полученият доход представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ).

Изразяваме следното становище:

На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, като в "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти „регулиран пазар” е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.

Следователно при изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата не е облагаем с данък, а на основание чл. 52, т. 2 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лица, които са получили само необлагаеми доходи.

Директор на дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions