№ 91-01-157 от 12.05.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

№ 91-01-157 от 12.05.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

  ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Във връзка с утвърдения нов образец на осигурителна книжка и с оглед необходимостта от идентичното му попълване даваме следните указания:

І. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на самоосигуряващите се лица се издават осигурителни книжки. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, внесените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи

Самоосигуряващите се лица вписват на лицевата страна на лист 1 и 2 за съответната година следните данни:

- в колона 2 – работни дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж,

За самоосигуряващите, се осигурени за общо заболяване и майчинство, периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, които се зачитат за осигурителен стаж, се вписват на гърба на лист едно и две от осигурителната книжка. Работните дни от посочените периоди се пренасят в колона 2 на лицевата страна на лист 1 и 2 и се включват в броя на дните, зачетени за осигурителен стаж.

В тази връзка попълването на броя на работните дни, зачетени за осигурителен стаж, на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, посочено в пример 3 от писмо 91-01-256/05.10.2005 г. на ГД “ОВКО”, не следва да се прилага.

- в колона 3 – избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски;

- в колона 6 – размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт;

- в колона 9 – дата на внасяне на месечните авансови осигурителни вноски;

- в колона 10 – окончателен размер на осигурителния доход. Вписва се помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход включва дохода, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски през годината, и дохода, върху който са довнесени осигурителните вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – включително дохода, получен за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която е регистриран самоосигуряващият се.

В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО.

Окончателният размер на осигурителния доход, вписан в колона 10, е доходът, който се взема предвид при изчисляването на пенсиите на самоосигуряващите се лица.

- в колона 11 – внесената окончателна осигурителна вноска в лв., определена в ред 2 под Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дата на внасяне.

За периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2006 г. в колона 5 на гърба на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се вписва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или размерът на обезщетението, върху което са внесени осигурителни вноски в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както следва:

- за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. - размерът на паричното обезщетение, получено от самоосигуряващите се лица от средствата на държавното обществено осигуряване, върху което е внесена осигурителна вноска;

- за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2006 г. – размерът на дохода, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица.

За времето след 31 декември 2006 г. доходът, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица, се взема служебно от информационната система на НОИ при пенсиониране и не се вписва в осигурителните им книжки.

Примери за попълване на осигурителна книжка на самоосигуряващи се лица:

Пример 1: Едноличен търговец, роден преди 1 януари 1960 г., упражнява трудова дейност през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 400 лв. месечно. В Приложение 2 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. търговецът е декларирал облагаем доход в размер на 9780 лв., т.е. окончателният размер на месечния осигурителен доход е 815 лв. (9780 : 12 = 815).

Лицето е попълнило в осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 – авансов осигурителен доход по 400 лева за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски в размер 22% (колона 6). Осигурителният доход, върху който са внесени вноските през годината, е в размер на 4800 лв. (400 х 12 = 4800).

При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка се записва окончателният осигурителен доход – по 815 лв. месечно.

В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 1095,60 лв., и датата на внасянето й (9780 лв. – 4800 лв. = 4980 лв.; 4980 х 22% = 1095,60 лв.).

При изчисляване на пенсията на самоосигуряващия се длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 10 на лист 1 и 2, т. е. по 815 лв. месечно.

Вижте примера:

 

ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигуряващи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигури-теля % за сметка на осигуре-ното/ самоосиг. се лице % за сметка на осигури-теля % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 22 400   22   06.02.2008 815 1095,60 лв. внесени на: 30.04.2009 г.
II 21 400   22   05.03.2008 815
III 20 400   22   04.04.2008 815
IV 21 400   22   07.05.2008 815
V 20 400   22   09.06.2008 815
VI 21 400   22   07.07.2008 815
VII 23 400   22   04.08.2008 815
VIII 21 400   22   05.09.2008 815
IX 21 400   22   03.10.2008 815
X 23 400   22   07.11.2008 815
XI 20 400   22   05.12.2008 815
XII 20 400   22   05.01.2009 815
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 1 година Словом: една година

 

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка: Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

Пример 2: Съдружник в търговско дружество, роден след 31 декември 1959 г., упражнява лична трудова дейност в дружеството през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 240 лв. месечно. В Приложение 3 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. съдружникът е декларирал облагаем доход в размер на 5300 лв., от които 4800 лв. от упражняване на лична трудова дейност в дружеството и 500 лв. доход за работа без трудово правоотношение извън дружеството. Възнаграждението за работа без трудово правоотношение извън дружеството е за месец декември 2008 г. Върху това възнаграждение възложителят не е внесъл осигурителни вноски на основание чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Възнаграждението е вписано на ред 12 в колона 5.5 на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за дейността на лицето като съдружник е в размер на 400 лв. месечно (4800 : 12 = 400 лв.).

Лицето е попълнило в осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 – авансов осигурителен доход по 240 лева за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски – 17% (колона 6). Осигурителният доход, върху който са внесени вноските през годината, е в размер на 2880 лв. (240 х 12 = 2880 лв.).

При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка за периода от месец януари до месец ноември 2008 г. се записва окончателният осигурителен доход – по 400 лв. месечно. За месец декември 2008 г. окончателният размер на осигурителния доход на съдружника, който се вписва в колона 10 на осигурителната книжка, е в размер на 900 лв. (400 + 500 = 900 лв.).

В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 411,40 лв., и датата на внасянето й (5300 лв. – 2880 лв. = 2420 лв.; 2420 х 17% = 411,40 лв.).

При изчисляване на пенсията на самоосигуряващия се длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 10 на лист 1 и 2 от осигурителната книжка.

Вижте примера:

2008 г.

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигуряващи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигурителя % за сметка на осигуреното /самоосиг. се лице % за сметка на осигурителя % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 22 240   17   04.02.2008 400 411,40 лв. внесени на: 21.04.2009 г.
II 21 240   17   04.03.2008 400
III 20 240   17   07.04.2008 400
IV 21 240   17   07.05.2008 400
V 20 240   17   02.06.2008 400
VI 21 240   17   04.07.2008 400
VII 23 240   17   05.08.2008 400
VIII 21 240   17   08.09.2008 400
IX 21 240   17   03.10.2008 400
X 23 240   17   03.11.2008 400
XI 20 240   17   02.12.2008 400
XII 20 240   17   09.01.2009 900
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 1 година Словом: една година

 

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка : Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

Пример 3: Лице, родено преди 1 януари 1960 г., работи по трудово правоотношение през 12-те месеца на 2008 г. и получава брутно трудово възнаграждение в размер на 500 лв. месечно. Лицето упражнява и трудова дейност като едноличен търговец през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 400 лв. месечно. В Приложение 2 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. търговецът е декларирал облагаем доход в размер на 9780 лв., т.е. окончателният размер на месечния осигурителен доход за трудовата дейност като едноличен търговец е 815 лв. (9780 : 12 = 815).

Общият осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за годината за двете дейности, е 10 800 лв.:

* по трудовото правоотношение – 500 лв. х 12 месеца = 6000 лв.

* като самоосигуряващо се лице – 400 лв. х 12 месеца = 4800 лв.

* общо 6000 лв. + 4800 лв. = 10 800 лв.

Общият осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО, е 15 780 лв. (6000 лв. + 9780 лв. = 15 780 лв.). Общият годишен размер, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски за ДОО, е 4980 лв. (15 780 лв. – 10 800 лв. = 4980 лв.). Размерът на осигурителната вноска за довнасяне е 1095,60 лв. (4980 х 22% = 1095,60 лв.).

При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка се записва окончателният осигурителен доход – по 815 лв. месечно.

В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 1095,60 лв., и датата на внасянето й.

В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО – в примера възнаграждението по трудовото правоотношение.

Вижте примера:

 

ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигуряващи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигурителя % за сметка на осигуреното/ самоосиг. се лице % за сметка на осигурителя % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 22 400   22   06.02.2008 815 1095,60 лв. внесени на: 30.04.2009 г.
II 21 400   22   05.03.2008 815
III 20 400   22   04.04.2008 815
IV 21 400   22   07.05.2008 815
V 20 400   22   09.06.2008 815
VI 21 400   22   07.07.2008 815
VII 23 400   22   04.08.2008 815
VIII 21 400   22   05.09.2008 815
IX 21 400   22   03.10.2008 815
X 23 400   22   07.11.2008 815
XI 20 400   22   05.12.2008 815
XII 20 400   22   05.01.2009 815
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 1 година Словом: една година

 

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка: Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

Пример 4: Лице, упражняващо трудова дейност като едноличен търговец от 13 март 2006 г., родено след 31 декември 1959 г. (без банкова сметка и без наети на работа лица), е осигурено за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство. Издадени са му болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода от 10 до 18 юни 2006 г. включително и за периода от 5 август до 26 октомври 2006 г. влючително. От 27 октомври 2006 г. е издаден болничен лист за бременност – 45 дни преди определения термин. След това са издадени болнични листове за раждане за периода до 10 март 2007 г. включително. След периода на 135-те дни (27.10.2006 г. – 10.03.2007 г.) лицето продължава да не упражнява трудова дейност като едноличен търговец и е поискало парично обезщетение до 315-ия календарен ден вкл. – 06.09.2007 г. След 315-ия календарен ден лицето също не упражнява трудова дейност като едноличен търговец и е поискало обезщетение до 2-годишна възраст на детето.

Лицето придобива 6-месечен осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство от 12 септември 2006 г. Среднодневният доход, от който е изчислено паричното му обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване и за бременност и раждане, е 10.00 лв. Тъй като изплащането на обезщетението от ДОО е започнало преди 01.01.2007 г., то продължава по същия ред (не по НИИПОПДОО) и след тази дата.

Облагаемият доход на едноличния търговец за периода, през който е упражнявана трудовата дейност, е по-малък от дохода, върху който са внесени осигурителните вноски, поради което окончателният размер на осигурителния доход за това време е равен на минималния осигурителен доход.

Лист 1 и 2 от осигурителната книжка на това лице за 2006 г. и 2007 г. се попълват по следния начин:

Вижте примера:

 

ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигурява-щи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигурителя % за сметка на осигуреното /самоосиг. се лице % за сметка на осигурителя % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I          
II         
III 15 150   22,5   07.04.2006 150
IV 19 220   22,5   05.05.2006 220
V 21 220   22,5   02.06.2006 220
VI 22 170   22,5   04.07.2006 170
VII 21 220   22,5   04.08.2006 220
VIII 23 38,28   22,5   08.09.2006 38,28
IX 19 -   -   - -
X 22 -   -   - -
XI 22 -   -   - -
XII 19 -   -   - -
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 9 месеца и 19 кал. дни Словом: девет месеца и двадесет календарни дни

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка: Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

Месец Парични обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане Парични обезщетения за отглеждане на малко дете Дата Подпис на финансовия ревизор
Период от... до... Брой работни дни Парично обезщетение/ доход, от който е изчислено паричното обезщетение  Период от... до... Брой работни дни Изплатена сума
с право на парично обезщете­ние без право на парично обезщете­ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I         
II         
III         
IV         
V         
VI от 10 до 18 вкл.  5      
VII         
VIII от 05 до 31 вкл.  19      
IX от 01 до 30 вкл. 13 6 130    19.10.2006 
X от 01 до 31 вкл. 22  220    17.11.2006 
XI от 01 до 30 вкл. 22  220    21.12.2006 
XII от 01 до 31 вкл. 19  190    18.01.2007 

 


Забележка: Колони 5 и 8 се попълват само за лицата, чийто отпуск за временна неработоспособност и/или бременност и раждане и отглеждане на дете е започнал преди 1 януари 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата. За периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. в колона 5 се попълва паричното обезщетение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, а за останалите периоди - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.

 

ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигуряващи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигурителя % за сметка на осигуреното /самоосиг. се лице % за сметка на осигурителя % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 21 _       _ 
II 20 _       _
III 22 _       _
IV 20 _       _
V 20 _       _
VI 22 _       _
VII 22 _       _
VIII 23 _       _
IX 19 _       _
X 23 _       _
XI 22 _       _
XII 18 _       _
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 1 година Словом: една година

 

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка: Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

 

Месец Парични обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане Парични обезщетения за отглеждане на малко дете Дата Подпис на финансовия ревизор
 Период от... до... Брой работни дни Парично обезщетение/ доход, от който е изчислено паричното обезщетение Период от... до... Брой работни дни Изплатена сума  
  с право на парично обезщете­ние без право на парично обезщете­ние      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I от 01 до 31 вкл. 21  210    15.02.2007 
II от 01 до 28 вкл. 20  200    15.03.2007 
III от 01 до 31 вкл. 22  220    20.04.2007 
IV от 01 до 30 вкл. 20  200    21.05.2007 
V от 01 до 31 вкл. 20  200    19.06.2007 
VI от 01 до 30 вкл. 22  220    18.07.2007 
VII от 01 до 31 вкл. 22  220    23.08.2007 
VIII от 01 до 31 вкл. 23  230    26.09.2007 
IX от 01 до 06 вкл. 3  30 от 07 до 30 вкл. 16 151,52 24.10.2007 
X     от 01 до 31 вкл. 23 180 22.11.2007 
XI     от 01 до 30 вкл. 22 180 20.12.2007 
XII     от 01 до 31 вкл. 18 180 15.01.2008 

 

 


Забелжка: Колони 5 и 8 се попълват само за лицата, чийто отпуск за временна неработоспособност и/или бременност и раждане и отглеждане на дете е започнал преди 1 януари 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата. За периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. в колона 5 се попълва паричното обезщетение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, а за останалите периоди - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.

 

ІІ. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, на работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, се издават осигурителни книжки. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, внесените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи

На лист 1 и 2 осигурителите попълват следните данни:

- в колона 2 – работни дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж;

- в колона 3 – размер на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски;

- в колона 4 – получени суми за социални разходи; изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи;

- в колона 5 и 6 – размер на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице върху дохода, посочен в колона 3;

- в колона 7 и 8 – размер на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице върху дохода, посочен в колона 4.

Пример 5: Лице, родено след 31 декември 1959 г., през 2008 г. работи на 8-часов работен ден по трудов договор в неперсонифицирано дружество, като получава месечно възнаграждение в размер на 220 лв., което е по-малко от минималния осигурителен доход за съответната длъжност. През месец август получава 100 лв. суми за социални разходи. Минималният месечен осигурителен доход, определен за длъжността в ЗБ на ДОО за 2008 г., е в размер на 240 лв.

В осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 се попълва осигурителен доход в размер на 240 лв., тъй като осигурителните вноски следва да се внесат върху минималния осигурителен доход. В колони 5 и 6 се попълва съответният процент на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице за 2008 г.

Получените 100 лв. за социални разходи следва да се отразят в колона 4. В колони 7 и 8 се попълва съответният процент на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице за фонд "Пенсии” за 2008 г.

Вижте примера:

 

ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ

(име, презиме и фамилия)

 

 

МЕСЕЦ Работни дни, зачетени за осигурителен стаж, вкл. дните по чл. 40, ал. 4 от КСО Осигурителен доход, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 от КСО Други доходи с осигурителни вноски Осигурителни вноски Други осигурителни вноски Дата на внасяне (за самооси-гуряващи се) Окончателен размер на осигурителния доход (за самоосигуряващи се лица) Окончателна осигурителна вноска (за самоосигуряващи се) (лв., дата на внасяне)
за сметка на осигурителя % за сметка на осигуреното /самоосиг. се лице % за сметка на осигурителя % за сметка на осиг. лице %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 22 240  12,9 8,6     
II 21 240  12,9 8,6    
III 20 240  12,9 8,6    
IV 21 240  12,9 8,6    
V 20 240  12,9 8,6    
VI 21 240  12,9 8,6    
VII 23 240  12,9 8,6    
VIII 21 240 100 12,9 8,6 10,2 6,8  
IX 21 240  12,9 8,6    
X 23 240  12,9 8,6    
XI 20 240  12,9 8,6    
XII 20 240  12,9 8,6    
Общ осигурителен стаж (год., мес., дни, часове) 1 година Словом: една година

 


Осигурител: Осигурен/Самоосигуряващ се: (п) Финансов ревизор: (п)

(подпис и печат) (подпис) (име, фамилия, подпис и печат)

Забележка: Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал.

 

За работниците и служителите, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, които се зачитат за осигурителен стаж, се вписват на гърба на лист 1 и 2 от осигурителната книжка. Така посочените периоди се включват в броя на работните дни, зачетени за осигурителен стаж, които се вписват на лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, аналогично на посоченото в пример 4.


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions