№ 3-407 от 09.02.2010 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-407 от 09.02.2010 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

  ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

Според изложеното в запитването съпругата на лицето Н.Н. е безработна и е регистрирана в бюрото по труда, като съпругът внася здравните й осигуровки. Във връзка с това е поставен въпросът необходимо ли е съпругата на Н.Н. да подава декларация образец № 7?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗЗО (обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., посл., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г.) и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (в сила от 01.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г.) изразяваме следното становище:

Разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО определя реда за здравно осигуряване на лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски по реда, определен в чл. 40, ал. 1 от ЗЗО, и не подлежат на осигуряване за сметка на републиканския бюджет. Съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО тези лица внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. В точка 2 на същата правна норма е регламентирано, че тези лица следва да подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство. Декларацията се подава по реда, определен в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Съгласно § 69 от ПЗР на ЗИДЗЗО лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО е възникнало преди 1 януари 2010 г., са длъжни да подадат декларация образец № 7 в срок до 1 март 2010 г.

В чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (посл. изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г.) на МФ, в сила от 01.01.2010 г., е уредено, че самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);

2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Компетентна териториална дирекция на НАП, в която следва да се подаде декларация образец № 7, е териториалната дирекция по постоянния адрес на физическото лице.

С оглед пълнота на изложението ви информираме, че минималният месечен размер на осигурителния доход за 2010 г. е 210 лв. Здравноосигурителната вноска върху минималния месечен размер на осигурителния доход е 16.80 лева (8% от 210 лв.).

Следователно, тъй като съпругата на лицето Н.Н. е сред лицата, чието задължение за осигуряване е по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, то същата има задължението да подаде декларация образец № 7. В случай че задължението й за осигуряване е възникнало преди 01.01.2010 г., тя следва да подаде декларацията в срок до 01.03.2010 г., а ако е възникнало след 01.01.2010 г. в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство - в компетентната ТД на НАП, която в настоящия случай е офис на НАП – гр. Х.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions