№ 3-2002 от 08.07.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-2002 от 08.07.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ

  ОТНОСНО: Ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

Постъпило е писмено запитване относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Запитването е във връзка с ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ. От изложеното в него и от приложените копия на експертни решения на ТЕЛК е видно, че:

- с ЕР на ТЕЛК № е определена намалена работоспособност 75% със срок до 01.11.2003 г.;

- с ЕР на ТЕЛК № е определена намалена работоспособност 76% със срок до 01.11.2005 г.

При тази фактическа обстановка е поставен въпросът може ли да се ползва данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност?

С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г.) изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

На основание § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.

В съответствие с цитираните законови норми предвиденото в ЗДДФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при изпълнение едновременно и на двете условия:

1. валидност на експертното решение към 31.12.2004 г. и

2. лицето да е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.

От предоставените към запитването документи е видно, че лицето не е навършило 65-годишна възраст нито преди 31.12.2004 г., нито в срока на ЕР на ТЕЛК. Следователно в конкретния случай не е изпълнено едно от законовите изисквания, поради което за лицето § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ не е приложим. В тази връзка е необходимо и уточнението, че придобитото по реда и при условията на Кодекса за социално осигуряване право на пожизнена пенсия за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност, тъй като такова основание не е установено за целите на прилагане на ЗДДФЛ.

Предвид гореизложеното не може да се ползва данъчното облекчение за намалената работоспособност, удостоверена с цитираните и приложени копия на решения на ТЕЛК.

За да ползва облекчението, е необходимо да се притежава валидно експертно решение, каквото е изискването на чл. 18 от ЗДДФЛ.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions