№ 3-1368 от 04.05.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1368 от 04.05.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

  ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

Според изложеното в запитването дружеството произвежда кръгли нивелири (либели) за Русия. Продукцията се изпраща до логистична фирма на територията на Германия (посредник по сделката), която я транспортира до Москва. В инвойса, който придружава пратката, като получател е посочена германската фирма, а като купувач - руската. Транспортът е за сметка на руската фирма, като дружеството го заплаща и го фактурира в издадения инвойс. Приложено е копие на митническа декларация, в която фирма е вписана като износител. Поясняват, че нямат сключен писмен договор с руската фирма, а работят по договорка от кореспонденция по Интернет. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, тъй като не е достигнало необходимия оборот. По желание на контрагент от Италия, изискващ същото да е регистрирано по ЗДДС лице, смятат да направят доброволна регистрация.

При така изложената фактическа обстановка се поставя въпросът дали гореописаната сделка се третира като износ (облагаема със ставка 0%)?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г.) изразяваме следното становище:

За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи мястото й на изпълнение съобразно правилата, посочени в чл. 17 от ЗДДС. При доставка на стоки, които се изпращат или превозват от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия с място на изпълнение територията на Р България и на основание чл. 12 от ЗДДС, е облагаема доставка. За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тази доставка, е необходимо да са изпълнени визираните в чл. 28 от ЗДДС изисквания, а именно:

- доставчикът да прехвърля право на собственост или друга вещно право върху стоката, т.е. да е налице доставка по чл. 6 от закона;

- стоката да се превозва от или за сметка на доставчика или

- стоката да се превозва от получателя или за негова сметка, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна, доставчикът следва да удостовери наличието на посочените в закона обстоятелства с регламентираните в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС документи:

- заверена от изходно митническо учреждение писмена митническа декларация, в която е вписан като износител на стоките;

- фактура за доставката;

- документ за превоза на стоките.

В представения случай не може да се приеме, че е налице доставка, облагаема с нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, тъй като стоките, предмет на доставката, не се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия, а от територията на друга държава членка, в случая от Германия до Русия. Освен това приложената митническа декларация, в която дружеството е вписано като износител на стоките, не е заверена от българско митническо учреждение, поради което е необходимо да се съобразят със законодателството на държавата членка, където се намира стоката преди доставката.

По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) е доставката на стоки, които се транспортират от или за сметка на доставчика (регистрирано по ЗДДС лице), или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно необходимите условия за определяне на една доставка като ВОД са следните:

- доставката е възмездна;

- доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;

- получателят по доставката е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка;

- стоките се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка.

Видно от изложената фактическа обстановка, дружеството не е регистрирано по ЗДДС лице, освен това германската фирма не придобива собственост върху стоката, както и липсват данни руската фирма да е регистрирана за целите на ДДС в Германия. Поради това операцията, която се извършва, не може да бъде окачествена като ВОД по смисъла на чл. 7, ал.1 от ЗДДС, за да се приложи нулева ставка на данъка.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС за възмездна вътреобщностна доставка на стоки се счита и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. Операцията, която се осъществява, не отговаря и на предвидената в чл. 7, ал. 4 от ЗДДС хипотеза, тъй като няма данни дружеството да е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

Съгласно изменението на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г., за възмездна доставка на стоки се счита и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка. За целите на настоящото изложение това вътреобщностно движение на стоките ще бъде наричано за краткост „трансфер на стоки”.

В представения случай разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС може да намери приложение, при положение че дружеството извършва независима икономическа дейност на територията на Германия. В тази насока може да се има предвид, че същото е собственик на стоките, когато те се намират на територията на Германия и се явява износител на същите, видно от приложената митническа декларация.

В този смисъл считаме, че следва да се запознаят със законодателството на Германия, предвид осъществяването на част от дейността на територията на тази държава, както и обстоятелството, че когато се транспортира стока от територията на страната до територията на Германия, това би могло да се третира като вътреобщностно придобиване за тази държава членка.

При положение че се извършва трансфер на стоки и дружеството не е регистрирано по ЗДДС лице, данъчната основа на извършените доставки по чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС формират облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от закона. Следва да се има предвид, че оборотът от тези доставки следва да се счита реализиран в данъчния период, през който е започнал транспортът.

В случай че се извършва трансфер на стоки и дружеството е регистрирано по ЗДДС лице, но не е регистрирано за целите на ДДС на територията на другата държава членка, това движение на стоките по силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон е приравнено на възмездна доставка с място на изпълнение на територията на страната. Извън редките случаи, предвиждащи доставката да има характер на освободена съгласно Глава четвърта на ЗДДС, налице ще е облагаема доставка с данъчна ставка двадесет процента.

Ако се извършва трансфер на стоки и дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и е регистрирано за целите на ДДС на територията на държавата членка, в която завършва транспортът, ще е налице вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС.

Вътреобщностното движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона, е разгледано подробно в писмо на НАП с изх. № 91-00-39 от 22.01.2009 г., което може да се намери на интернет страницата й на адрес: www.nap.bg.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions