№ 3-1289 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски от съдружниците в търговско дружество като самоосигуряващи се лица


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1289 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски от съдружниците в търговско дружество като самоосигуряващи се лица

  ОТНОСНО: Дължимост на осигурителни вноски от съдружниците в търговско дружество като самоосигуряващи се лица

Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е учредено от двама съдружникът. Още със съдебното решение е вписано, че дружеството ще се управлява от лице, което не е съдружник. Същият е назначен по трудов договор като управител. Съдружниците участват само в общите събрания, където им се поднася информация за финансовото състояние, проблеми и успехи на дружеството и на които същите вземат решение за по-нататъшното развитие на дружеството. Съдружниците са специалисти - лекари в дадена област. Те работят в дружеството като лекари на основание сключен граждански договор, с който са определени условията и начинът на формиране на възнаграждението им. Съдружниците работят още и по трудово правоотношение при друг работодател. В тази връзка се поставя въпросът дължат ли се задължителни осигурителни вноски за съдружниците в качеството им на самоосигуряващи се лица?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, в сила от 01.01.2000 г., обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 19/2010 г.), Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица, издадена от МС (НООСЛБГРЧМЛ, ДВ, бр. 21/2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 2/2010 г.) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ, бр. 70/1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 19/2010 г.) изразяваме следното становище:

Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

В този смисъл, за да възникне основание за осигуряване на съдружника в търговско дружество, той следва да упражнява лична трудова дейност в дружеството, като за упражняване на трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на дружеството.

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО и внасят осигурителни вноски по ред, определен в НООСЛБГРЧМЛ. Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си осигурителни вноски за едно от основанията по избор.

Задължението за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от КСО, в т.ч. съдружниците в търговски дружества, възниква от деня на започване или възобновяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани самоосигуряващите се лица, и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ). Започването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на трудовата дейност се декларират от лицата в 7-дневен срок от възникването на съответното обстоятелство в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Съдружниците в търговските дружества внасят осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателната осигурителна вноска е в размера за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.), като се дължи върху разликата между декларирания доход в ГДД и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски през годината. При определяне на годишния доход на съдружниците в търговското дружество се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружеството, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 11 от НООСЛБГРЧ при изплащане на суми за работа без трудови правоотношения на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, към които се причисляват и съдружниците в търговски дружества, осигурителни вноски не се внасят от възложителя (дружеството) на работата и не се удържат от възнаграждението по договора. Върху възнагражденията за работа без трудови правоотношения лицата са длъжни да внесат осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, като ги включат в Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Здравното осигуряване на съдружниците в търговски дружества, които не са сключили договори за управление и контрол и/или нямат определено възнаграждение в качеството им на управляващи съдружници, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО - върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Годишният осигурителен доход, върху който се дължат здравноосигурителните вноски, за доходите на съдружниците от извършен личен труд в дружествата се формира по аналогичен начин на осигурителния доход за социално осигуряване, като се попълва колона 5.2 от Таблица 2 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

Предвид гореизложеното може да се направи изводът, че ако съдружниците в дружество с ограничена отговорност не са осигурени на друго основание като самоосигуряващи се лица и упражняват лична трудова дейност в дружеството, то следва да се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.

Директор на дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions