№ 3-1244 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1244 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи

  ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи

 

Според изложеното в запитването дружество извършва дейност по реда на Наредбата за дейността на заложните къщи, издадена от МС. Предвид ограничителната разпоредба на чл.3, ал. 2 от наредбата същото реализира обороти само от:

- връщане на предоставените заеми;

- лихви по предоставените заеми;

- такси по предоставените заеми;

- продажби на заложени вещи.

При така изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Кои от посочените суми формират облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

2. Кои от посочените суми представляват облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС, за които в случай че дружеството се регистрира по закона, ще бъде задължено да начислява данък?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г.) изразяваме следното становище:

Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) урежда залога върху вещи в чл.чл. 149-161 като вид обезпечение на вземане. Съгласно чл. 159, ал. 1 от ЗЗД кредиторът има право да се удовлетвори предпочтително от цената на заложената вещ чрез принудително изпълнение върху нея.

С Наредба за дейността на заложните къщи (наредбата), издадена от МС, в сила от 27.02.2009 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2009 г.), се определят условията и редът за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, и изискванията към лицата, които ги контролират.

Съгласно чл. 3 от наредбата заложната къща е лице, което по занятие предоставя

парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Заложната къща не може да

извършва по занятие други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й. Съгласно чл. 14 заложната къща сключва със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси. Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет. Съгласно чл.чл. 22 – 24 от наредбата, ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период 7 работни дни след настъпването на този срок. След изтичането на този срок заложната къща може да продаде сама заложената вещ, ако заложната й цена е под 5000 лв., и да се удовлетвори предпочтително от цената й. Заложната къща не може да придобива собственост върху вещи, подлежащи на продажба по този ред. Правото на собственост върху заложената вещ преминава върху купувача от момента на продажбата. Съгласно чл. 27 от същата наредба с осъществяването на продажбата на заложената вещ се погасяват всички обезпечени с нея парични задължения на заемателя към заложната къща, дори ако общият им размер е по-голям от получената цена. Ако получената за вещта цена е по-голяма от обезпеченото с нея парично задължение и направените разходи за продажбата, заложната къща уведомява заемателя и в срок до 30 дни изплаща разликата на притежателя на заложния билет.

Видно от цитираните нормативни текстове, заложният кредитор - заложната къща, не става собственик на заложената вещ. Заложната къща извършва продажбата от чуждо име за чужда сметка. При продажбата на заложената вещ от името и за сметка на залогодателя за заложните къщи не възниква задължение за начисляване на ДДС.

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС отпускането на кредит срещу насрещна престация – лихва, е освободена доставка. Отпускането на кредит, обезпечен със залог, срещу лихва попада в хипотезата на чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗДДС и представлява освободена доставка.

Последователното тълкуване на приходната администрация е на едно по-широко съдържание на понятието "лихва", като за "лихва" се счита освен уговореният лихвен процент, така и всички такси за управление и администриране на кредит/заема, комисионните възнаграждения и други подобни. Такъв характер има и еднократната такса, дължима при отпускане на заема.

Таксите за съхранение на заложените вещи представляват облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС.

С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.

Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемия оборот за задължителна регистрация включва:

- облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

- доставки на финансови услуги по чл. 46;

- доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето.

Предвид характера на дейността на заложните къщи - доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС, и забраната в чл. 3, ал. 2 от наредбата да извършват по занятие други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността им, следва да се приеме, че тези услуги са основна дейност на заложните къщи, поради което формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС. В тази връзка възниква необходимостта от определяне на данъчната основа на същите.

Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа при доставка на територията на страната следва да бъде определена на основата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката. Лихвата, която е дължима от получателя на финансовите услуги по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС на доставчика (заложна къща), представлява възнаграждението, което доставчикът (заложната къща) получава за договарянето, отпускането и управлението на кредит. С оглед на което данъчната основа на доставката, извършвана от заложна къща по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, ще се формира на базата на договорената лихва по предоставения паричен кредит.

Следва да се има предвид, че продажбите на заложените вещи не формират облагаем оборот на заложната къща.

Данъчното третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е разгледано подробно в писмо на НАП с изх. № 04-19-744 от 22.12.2009 г., което можете да се намери на интернет страницата й на адрес: www.nap.bg.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions