№ 3-1095 от 09.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по организиране на конференции и семинари съгласно ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 3-1095 от 09.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по организиране на конференции и семинари съгласно ЗДДС

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по организиране на конференции и семинари съгласно Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването и получената допълнително информация дружеството е изпълнител по договор с община Б. за извършване на услуги по организиране и провеждане на мероприятия. Общината в качеството й на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ по ОПРР и на основание чл. 43, ал. 1 във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е сключила договор с дружеството. Предмет на същия е изпълнение на дейностите, включени в обособени позиции 2, 3, 4 и 5 от Процедура №1 по проект „Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Б. и М.”. Във връзка с изпълнение на договора дружеството следва да извърши следните дейности по посочените позиции:

- позиция 2 – организиране на национална конференция, семинар, междинна партньорска среща (пътуване, настаняване, кетъринг, зали, лектори, оборудване, превод) и на експертни консултации по тема „Инвестиране във ВЕИ” (консултанти, пътуване, настаняване, кетъринг, превод) в Пловдив;

- позиция 3 – осъществяване логистиката на теренно бенчмаркингово проучване в Италия (пътуване, настаняване, кетъринг, зали, осигуряване на реципиенти) и организиране на междинна среща в Бергамо (пътуване, настаняване, кетъринг, зали, оборудване, превод) - в Бергамо, Италия;

- позиция 4 – организиране на учебно посещение в Италия на 3 потенциални инвеститори и 3 експерти и на крайна партньорска среща в Бергамо на участниците в учебното посещение и представители на всички партньори (пътуване, настаняване, кетъринг, осигуряване на обекти за посещение, зали, лектори, оборудване, превод);

- позиция 5 – пресконференции.

Общата стойност на договора е 44 780.00 лв. без ДДС, като на същата стойност е издадена фактура № .../18.01.2010 г. на община Б. Дружеството е получило по банков път сумите от 15 000.00 лв. и 16 500.00 лв. съответно на 22.01.20010 г. и 16.03.2010 г. За целите на ЗДДС същото е регистрирано считано от 01.03.2010 г. По повод изпълнение на договора дружеството е задължено да обслужва физически лица – самолетни билети, хотелско настаняване и др.

Предвид изложеното се поставят следните въпроси:

1. Как трябва да процедира дружеството в случая?

2. Какви действия следва да предприемат, за да се елиминират евентуални грешки и нарушения на ЗДДС?

3. Предвид факта, че някои от дейностите и мероприятията се осъществяват на територията на Република България, а други на територията на Италия, как следва да се документират оказаните услуги и как следва да се отразят в дневника за продажби издадените документи, както и получените такива в дневника за покупки?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 6 от 22.01.2010 г.) изразяваме следното становище:

Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба следва да е налице облагаема доставка по смисъла на закона, за да се приложи механизмът на облагане с данък върху добавената стойност, респективно законът, който го урежда - ЗДДС. Съгласно чл.12 от същия закон облагаема е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, когато този закон предвижда друго.

Услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. А доставка на услуга е всяко извършване на услуга предвид разпоредбата на чл. 9 от същия закон.

Организирането на научни и образователни мероприятия, семинари, конгреси, конференции и др. подобни е доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от закона, която може да се определи като услуга по реда на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС - свързана с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им.

Мястото на изпълнение при доставки на услуги, свързани с организиране на научни и образователни мероприятия, семинари, конгреси, конференции и др. подобни се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС и това е мястото, където фактически се извършва услугата.

В настоящия случай съгласно представения договор дружеството се явява доставчик на услуга по чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, като получател на същата е община Б.

Предвид гореизложеното по отношение на дейностите и мероприятията, които се извършват на територията на Република България, е необходимо да се има предвид следното:

Мястото на изпълнение на доставките на услуги с предмет организиране на мероприятия и дейности на територията на Република България (гр. Пловдив) ще бъде на територията на страната. Тези услуги не са сред изрично посочените като освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС и същите са облагаеми по смисъла на чл. 12 от същия закон.

Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС „всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117".

Императивната разпоредба на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС данъчно задължени лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.

За документирането на доставките е необходимо да се определи датата на възникване на данъчното събитие съобразно правилата по чл. 25, ал. 2 - 4 от ЗДДС. Считаме, че в случая приложение ще намери общото правило на чл. 25, ал. 2 от закона, което гласи, че данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. С оглед нормата на чл. 12, ал. 1 от ППЗДДС услугата се счита за извършена на датата, на която възникнат условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. На датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли съгласно чл. 25, ал. 6, т. 1 от закона.

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС считано от 01.03.2010 г., а съгласно представения договор дейностите и мероприятията, които се осъществяват на територията на страната, следва да се изпълнят през м.март 2010 г., т.е. след регистрацията на дружеството. Налага се изводът, че дружеството ще извърши тази доставка в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице и същата следва да се документира чрез издаване на фактура, в която следва да се посочи данъчна основа и данък.

По отношение на дейностите и мероприятията, които се извършват на територията на Италия, е необходимо да се има предвид следното:

Мястото на изпълнение на доставките на услуги с предмет организиране на мероприятия и дейности на територията на Италия (Бергамо) ще бъде там, където фактически се извършват. В случая това място е на територията на Италия, т.е. извън територията на страната. Следователно тези доставки по аргумент на противното от разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не са облагаеми.

Документирането на тези доставки следва да се извърши съобразно посоченото по-горе, като се съобрази и в какво качество е извършена услугата – като регистрирано или нерегистрирано лице. Когато услугата е извършена като регистрирано лице, в издадената фактура за доставката съгласно чл. 79, ал. 2, т. 4 от ППЗДДС като основание за неначисляване на данъка следва да се посочи „чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС”. Тази фактура следва да намери отражение в колона 23 на дневника за продажби. В случай че услугата е извършена преди регистрацията на дружеството по ЗДДС, в издадената фактура съгласно чл. 79, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС като основание за неначисляване на данъка следва да се посочи „чл. 113, ал. 9 от ЗДДС”.

Предвид обстоятелството, че мястото на изпълнение на част от доставките на услуги е на територията на Италия, е необходимо да се проучи съответното законодателство относно възникване на задължение за регистрация на дружеството за целите на ДДС в Италия.

Според изложеното в запитването дружеството е получило по банков път сумите 15 000.00 лв. и 16 500.00 лв. съответно на 22.01.2010 г. и 16.03.2010 г. По отношение на тези получени плащания следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 25, ал. 7 и ал. 8 от ЗДДС. Съгласно ал. 8 на чл. 25 от ЗДДС, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.

На основание чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

При документирането на получените плащания и на извършените от дружеството доставки е необходимо да имате предвид и цитираните по-горе разпоредби.

По отношение на получените от дружеството доставки следва да се има предвид, че на основание чл. 124, ал. 4 от закона регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.

Предвид текста на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС данъчни документи са издадените по реда на този закон. За дружеството не възниква задължение да посочва получени документи, които не са данъчни по смисъла на чл. 112, ал. 1 от закона, като например документи, издадени от доставчици, които не са регистрирани по ЗДДС в България.

Директор на дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions