№ 24-34-49 от 24.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-34-49 от 24.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар

  ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар

По повод ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-49/08.03.2010 г., изразявам следното становище:

I. В писмото е изложена следната фактическа обстановка:

В хода на извършена проверка във връзка с възстановяване на ДДС е установено, че проверяваното лице извършва доставка на услуги, имащи за предмет осигуряване на разрешително и ескорт на извънгабаритен товар. От представените документи е видно, че товарният пункт е в Румъния, а разтоварният в България, като услугите, които извършва дружеството, се отнасят за част от маршрута на превозвача - от гр. Русе до гр. Стара Загора. Получатели на услугите са лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки. Във фактурите като основание за неначисляване на ДДС е посочен чл. 6, ал. 2 от ППЗДДС и доставките са намерили отражение в кл. 17 от справка- декларацията.

II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:

Поставеният от органите по приходите въпрос е дали посочените доставки попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС (в сила до 31.12.2009 г.) или подлежат на облагане с нулева ставка на данъка.

III. Нормативна уредба:

• чл. 21, ал. 2, т. 3, б. "б" от ЗДДС

IV. Становище на ЦУ на НАП

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по така поставените въпроси изразявам следното становище:

Основанието за неначисляване на ДДС, което е посочено във фактурите, се отнася до извършването на транспорт в рамките на Общността. Считам, че за конкретните доставки тази разпоредба е неприложима, доколкото дружеството не извършва транспортна услуга, имаща за предмет транспорт на стоки.

Предвид даденото определение в § 1, т. 26 от ДР на ЗДДС считам, че извършваните от дружеството доставки попадат в обхвата на услугите по транспортна обработка на стоки, които освен услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери включват и други услуги, предоставяни във връзка с транспорта. От текста на посочената разпоредба е видно, че не е направено изчерпателно изброяване на услугите, които се определят като транспортна обработка на стоки, поради което считам, че услугите, свързани с ескорт на извънгабаритен товар, представляват други услуги, предоставяни във връзка с транспорта на стоките.

Мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспортна обработка, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 , т. 3, б. "б" от ЗДДС във връзка с чл. 7, ал. 1 от ППЗДДС е на територията на държавата членка, където фактически се извършва услугата по транспортна обработка. Независимо от тази разпоредба мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността, ще е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата (чл. 23, ал. 1 от ЗДДС). В тази връзка предоставяните от дружеството доставки по ескорт на извънгабаритен товар са с място на изпълнение извън територията на страната, когато:

1. услугата се предоставя във връзка с превоз на стоки, чийто транспорт започва от територията на една държава членка и завършва на територията на друга държава членка;

2. получателят на услугата е предоставил идентификационен номер за целите на ДДС от държава членка, различна от държавата членка, в която фактически е извършена транспортната обработка.

От изложеното в запитването е видно, че и двете условия са изпълнени, поради което следва да се приеме, че предоставяната доставка на услуга е с място на изпълнение извън територията на страната. Независимо че във фактурата е посочено друго основание за неначисляване на ДДС, считам, че същото не с основание за третиране на доставката с място на изпълнение на територията на страната и съответно облагаема с данъчна ставка 20%.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions