№ 24-00-10 от 10.03.2010 г. - ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-00-10 от 10.03.2010 г. - ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО

  Указание

 

ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

Неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи, не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени. Не е непременно задължително възнаграждението да се дължи по силата на договор на основание чл. 141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 от ТЗ. Взависимост от вида на търговското дружество възнаграждението може да е посочено в дружествения договор, съответно учредителния акт, да е определено с решение на съответния орган на дружеството или по друг начин.

При установяване наличието на дължими възнаграждения с оглед дължимост на осигурителните вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, се прилага предвиденият в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ред за събиране на доказателства и доказателствени средства.

Настоящото указание допълва Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите и се прилага като неразделна част от него.

 

Изпълнителен директор на НАП (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions