№ 20-25-33 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-25-33 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор

  ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор

В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 20-25-33/01.04.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, препратено ни по компетентност от офис ..., изразяваме следното становище:

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: СРС „...” е едноличен собственик на капитала на „...” ЕООД . На 14.08.2009 г. управителят на дружеството Н.Я. депозира пред собственика молба за освобождаването й от длъжността „управител”. На 01.09.2009 г. на свое заседание ръководството на СРС „...” взема следните решения: освобождава управителката ... прекратява ... чрез ликвидация, назначава вас за ликвидатор и определя срок за ликвидация.

Вие заявявате ликвидацията пред ТД на НАП …. на 04.09.2009 г. и подавате заявление в търговския регистър за пререгистрация на дружеството и отразяване на промените съобразно взетите решения.

Длъжностното лице по вписванията отказва пререгистрация и вписване на заявените обстоятелства с мотивиран отказ, че заявлението за пререгистрация не е подадено от управителя или упълномощено от него лице, поради което пререгистрацията не може да бъде извършена, а едва след пререгистрация „ще има правна и фактическа възможност да бъдат прекратявани управителните и представителните правомощия на вписания по фирменото дело управител, както и да бъдат вписвани други обстоятелства”. Отказът е обжалван от вас пред съда и е потвърден от същия.

При извършена служебна справка в Търговския регистър Н.Я. е извършила нужните действия за пререгистрация на дружеството и заличаването й като управител на дружеството, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър на 26.03.2010 г.

Поставяте следните въпроси:

1. Кое е задълженото лице да подписва и представя изискващите се от действащото законодателство документи, справки и декларации за дружеството „...” ЕООД, вкл. и тези, които се представят пред НАП?

2. В случай на отказ на управителя да изпълнява посочените по-горе свои задължения какви санкции могат да бъдат наложени на дружеството и на собственика на капитала му?

3. Можете ли вие в качеството си на представител на собственика на капитала или в качеството си на избран, но невписан ликвидатор да извършите посочените по-горе правни действия с оглед спазване на разпоредбите на действащото законодателство и недопускане санкционирането на дружеството и собственика?

По първия и третия въпрос:

В производствата по ДОПК пред приходната администрация юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях с писмено пълномощно лица (чл. 10, ал. 3 и ал. 4 от ДОПК).

Правната регламентация на управлението и представителството на търговските дружества с ограничена отговорност, включително едноличните търговски дружества (ЕООД), се съдържа в чл. 135-147 от търговския закон (ТЗ). Съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от ТЗ органи на дружеството са:

1. общо събрание;

2. управител.

Съгласно чл. 147, ал. 1 от ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице (чл. 141, ал. 5 от ТЗ).

Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър (чл. 141, ал. 4 от ТЗ). Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им (чл. 141, ал. 6 от ТЗ).

Съгласно чл. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР) в търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗТР вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването (чл. 7, ал. 2 от ЗТР). Съгласно императивната норма на чл. 140, ал. 4 от ТЗ увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър. Следователно законодателят е придал на вписването конститутивно действие, което ще рече, че съответното обстоятелство се счита за възникнало от деня на вписването.

Предвид гореизложеното и видно от приложените към запитването документи, се установява, че към момента на запитването ви в търговския регистър като управител е била вписана Н. Я. В този смисъл тя се явява единственото лице, което може да представлява търговеца до момента на нейното заличаване в търговския регистър. В конкретния случай Н.Я. е извършила вече нужните действия за пререгистрация на дружеството и заличаването й като управител. Това обстоятелство е вписано в търговския регистър на 26.03.2010 г. Към този момент вие не сте вписан в качеството си на ликвидатор, поради което не притежавате качеството на представител на дружеството до вписването.

По втория въпрос:

Данъчно задължените лица по ЗКПО подават декларация в срок по реда на чл. 92 ЗКПО и следващи заедно с необходимите документи. Съгласно чл. 261, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Според чл. 145 от ТЗ управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Следва да имате предвид, че ликвидаторите представляват дружеството, когато същото е във фаза на ликвидация и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions