№ 20-21-13 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-21-13 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

  ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното:

В писмото си посочвате, че сте безработен без доходи и поради това попадате сред лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Считате, че на основание чл. 39, ал. 2 от ЗЗО (изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) сте освободен от заплащане на здравни вноски.

Интересувате се дали следва да подадете декларация образец № 7 съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и да се осигурявате здравно на това основание всеки месец.

Предвид изложеното, изразяваме следното становище по поставените въпроси:

Задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и за подаване на декларация от лицата, които не са осигурени здравно на друго основание, е регламентирано в чл. 40, ал. 5 (изм., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от ЗЗО, който гласи следното:

Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;

2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1."

Според ал. 6 (нова - в сила от 01.01.2010 г.) от същата норма размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата по ал. 5, т. 1 чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Декларацията по т. 2 се подава по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Съгласно чл. 2, ал. 3 (нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г.) от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);

2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

В чл. 3, ал. 4 (нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г.) от същата наредба е указано, че декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Срокът за подаване на декларацията за лицата, чието задължене за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО е възникнало преди 01.01.2010 г. и които продължават да се осигуряват на това основание след тази дата, е до 01.03.2010 г. (§ 69 от ПЗР на ЗИДЗЗО).

Декларацията се подава на хартиен носител (чл. 6, ал. 1, т. 5 от упоменатата наредба) – лично или от упълномощено лице (без да е необходимо нотариално заверено пълномощно). Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

От изложеното в запитването ви става ясно, че вие сте безработен без доходи и попадате сред лицата, подлежещи на задължително здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Поради това вие сте задължен да внасяте ежемесечно (или авансово) дължимите вноски по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, както и да подадете декларация образец № 7, в която да заявите началото на периода, за който възниква задължението да се осигурявате по този ред.

Без оглед гореизложеното, следва да имате предвид, че лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО са изключени от текста на чл. 39, ал. 2 от ЗЗО, тъй като задължението за подаване на декларация образец № 7 от тези лица е изведено в чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО. Разпоредбата на чл. 39, ал. 2, която визирате като основание за освобождаването ви от това задължение, се отнася за работодатели, осигурители, възложители, самоосигуряващи се лица (по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО) и други лица, които имат задължението да внасят осигурителни вноски по този закон и които са задължени да декларират за всеки календарен месец сумите за дължимите вноски за здравно осигуряване по предвидения в Наредба № Н-8/29.12.2005 г. ред.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions