№ 20-00-98 от 11.03.2010 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-00-98 от 11.03.2010 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

  ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

Във връзка с промяната на ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) и с оглед единното прилагане на данъчното законодателство на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

В чл. 117 от ЗДДС за някои специфични доставки е предвидено същите да бъдат документирани с протокол. Регистрираните по ЗДДС лица - получатели по доставки, следва да издават протоколи в случаите по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.

В настоящото указание предмет на разглеждане са случаите на отразяване на издадените протоколи от лице – платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Относно мястото на изпълнение на доставките считано от 01.01.2010 г. са налице значителни промени, които ще бъдат предмет на отделно разглеждане.

1. Задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

1.1. От лице – платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

В тези случаи данъкът е изискуем от получателя по доставката.

Това са случаите, при които кумулативно са налице следните условия:

- доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. Обстоятелството дали същият е регистриран по ЗДДС е правно ирелевантен;

- доставката е облагаема (включително с нулева ставка) доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната;

- получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона – т.е. всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, включително държавните и местните органи, които извършват независима икономическа дейност. Считано от 01.01.2010 г. по силата на новата ал.6 от чл. 3 на ЗДДС данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. По отношение на лицата по ал. 6 следва да се има предвид, че същите следва да се третират като лице – платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, независимо дали доставките на услуги, на които са получател, са предназначени за облагаемата им дейност или за дейност извън независимата им икономическа дейност, или за освободени доставки.

1.2. По силата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС задължението за издаване на протокол по чл. 117 от закона е въведено и за случаите, когато получената доставка е освободена (данък не следва да се начислява), но са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

2. Отразяване на протоколите в дневниците за покупки и продажби

2.1. Срок на отразяване

В горепосочените случаи получателят по съответната доставка – регистрирано по ЗДДС лице, следва да документира същата с протокол, като съгласно чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от ЗДДС е длъжно да отрази същия:

- в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден;

- в дневника за покупките най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който е издаден, но не по-късно от последния данъчен период, през който съгласно чл. 72, ал. 1 от закона лицето може да упражни правото си на данъчен кредит. Следва да се има предвид, че с измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., това е дванадесетият период, следващ периода, през който правото на данъчен кредит е възникнало.

2.2. Колони на отразяване в дневниците, съответно клетки в справките – декларации

Протоколите следва да се отразят в отчетните регистри на данъчно задължените лица и в справките-декларации, както следва:

2.2.1. в случаите, когато протоколът е издаден от получателя по доставката за получени от него облагаеми доставки и такива, облагаеми с нулева ставка

1) в дневика за продажби и СД

– данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к. 14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл.82, ал. 2-5 от ЗДДС). В колона 15 на дневника за продажби се попълва 0 (нула), когато доставката е облагаема с нулева ставка;

2) в дневника за покупки и СД – в зависимост от наличието на право на приспадане на данъчен кредит за данъчнозадълженото лице:

- когато данъчнозадълженото лице – получател по доставката, има право на пълен данъчен кредит за тази доставка, данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 10 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 31 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит);

- когато данъчнозадълженото лице – получател по доставката, има право на приспадане на частичен данъчен кредит за тази доставка, данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 13 (ДДС с право на частичен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 32 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и клетка 42 (ДДС с право на частичен данъчен кредит);

- когато данъчно-задълженото лице – получател по доставката, няма право на приспадане на данъчен кредит за тази доставка, данъчната основа и данъкът на получените доставки се посочват в колона 9 (ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък);

2.2.2. в случаите, когато протоколът е издаден за получени освободени доставки

1) в дневика за продажби и СД - данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 от ЗДДС) и тъй като не е начислен ДДС за тази получена доставка, се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к.14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2 - 5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 от ЗДДС);

2) в дневника за покупки и СД – данъчната основа на получените освободени доставки се посочва в колона 9 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2 - 5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък), съответно в справката-декларация в клетка 30 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък).

Настоящото становище има сила до утвърждаването на нови образци на отчетните регистри - дневниците за покупки, дневниците за продажби, както и на справките-декларации от министъра на финасите.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions