№ 20-00-25 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-00-25 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

  ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, направени с Постановление № 332 от 30 декември 2009 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.), ви уведомяваме:

С измененията и допълненията на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от наредбата, е въведено задължение за самоосигуряващите се лица - едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и съдружници в търговски дружества, или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества да попълват идентификационния си код (ЕГН/ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП) при внасяне на осигурителните вноски за всеки месец поотделно по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП.

В тази връзка на видно място в салоните за обслужване, както и в обслужващите банки следва да се постави следната информация:

Кодове на самоосигуряващи се лица, задълженията по които се превеждат по ЕГН/ЛНЧ или сл. № на НАП:

ДОО 550401 - Осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и фонд „Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица

550402 - Осигурителни вноски за фонд „Пенсии" от самоосигуряващи се лица

550404 - Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители

550405 - Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители

550406 - Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година.

Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години, се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година, определени в ЗБ на ДОО.

ЗО 560401 - Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане) на доходите за предходна година.

Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година, определени в ЗБ на НЗОК.

560402 - Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.

560405 - Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО.

Зам. изпълнителен директор на НАП: (п)

(Бойко Атанасов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions