№ 12-00-388 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър)


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 12-00-388 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър)

  ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър)

Във връзка в писмо изх. № 12-00-388/02.06.2010 г. на ЦУ на НАП правя следните разяснения:

При съставяне на актове за нарушение за неподадени актове по чл. 40 от ЗСч до 30.06.2009 г. за 2008 г. следва да се има предвид и следното:

На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч в срок до 30 юни следващата година търговците по смисъла на Търговския закон публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър.

Съгласно § 9а, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗСч:

„1) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:

1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;

2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.;

3. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.

2) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40. ал. 1 -3 за годините or 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:

1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;

2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.”

На основание чл. 47, ал. 3 oт ЗСч, който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Предвид гореизложеното за лицата, които са регистрирани или пререгистрирани в търговския регистър до 31 май 2009 г., срокът за заявяване и представяне за обявяване на актовете по чл. 40 от ЗСч за 2008 г. в търговския регистър е 30 юни 2009 г., а за лицата, пререгистрирани от 31.05.2009 г. до 30.06.2009 г. (доколкото списъкът с лица, непредставили за обявяване ГФО в TP включва пререгистрирани лица до 30.06.2009 г.) срокът за заявяване и представяне за обявяване на ГФО за 2008 г. в търговския регистър е тримесечният срок по § 9а, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСч. Т.е. за едно лице, пререгистрирано в ТР на 05.06 2009 г., срокът за заявяване и представяне за обявяване на ГФО за 2008 г. в търговския регистър изтича на 05.09.2009 г. Горното следва ла бъде съобразено както при преценка на съставомерността на деянието и съставянето на АУАН, така и при оформяне на обстоятелствената част на акта.

Независимо от представения списък преди поканване на лицата за уточняване на фактите от подадената формация от Агенцията по вписванията и преди съставянето на АУАН следва да се провери в търговския регистър по партидата на лицето дали, независимо че не са обявени, актовете по чл. 40 от ЗСч не са заявени и представени в

законоустановения срок за обявяване. В тези случаи, ако актовете са заявени и представени, но необявени (от TP е постановен отказ), деянието е несъставомерно и

АУАН не следва да се съставя. Проверката следва да се извърши в директории „обявени документи” и „досие”, съответно поддиректория „подавани документи” и „резултат”.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

(Красимир Стефанов)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions