№ 1-48 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 1-48 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция

По повод ваше писмено запитване с вх. № 1-48 от 06.04.2010 г. Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас, изразява следното становище:

Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, във връзка с трудова злополука ви е изплатена през 2009 г. сумата от 295 068 шведски крони и ви е удържан при изплащането им данък общ доход от шведските данъчни служби в размер на 65 520 крони. Въпросите ви са следните:

1. Трябва ли да се декларира този доход в ГДД за 2009 г. и облагаем ли е този доход по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?

Поради това, че към запитването не сте приложили документи, удостоверяващи вида, причината и кой е платецът на сумата, респективно документи за облагането й, ви отговаряме по принцип.

Обект на облагане по ЗДДФЛ са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местно физическо лице за РБългария без оглед на гражданството е лице, което отговаря на някое от изброените условия в чл. 4 на ЗДДФЛ.

Ако попадате в някои от хипотезите, изброени в горецитираната разпоредба и сте местно физическо лица за РБългария, вие сте данъчно задължен за доходите, получени от източници в страната и в чужбина.

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от РБългария, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор – чл. 75 от ЗДДФЛ.

В чл. 16 „Пенсии, анюитети и други подобни плащания”, ал. 2 от Спогодбата между РБългария и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата (СИДДО) е посочено, че независимо от разпоредбите на ал. 1 суми, изплащани съгласно законодателството по социалното осигуряване на едната договаряща държава, и анюитети, произхождащи от едната договаряща държава, се облагат само в тази държава.

Във вътрешното ни право облагането на доходите на физическите лица е материя, уредена със ЗДДФЛ.

Един от осигурените социални рискове е трудовата злополука, уреден в българското законодателство. Правната уредба на трудовата злополука в действащото осигурително право се съдържа основно в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

По силата на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ доходите от задължително осигуряване в България или чужбина не са облагаеми. Тъй като в ЗДДФЛ не е предвидено друго, следва, че доходите от задължително осигуряване не се облагат с данък в нашата страна без оглед на държавата на източника на дохода.

Следователно, ако изплатената ви сума е доход от задължително осигуряване в Швеция, този доход е необлагаем и не подлежи на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions