№ 07-00-240 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 07-00-240 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация

  ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация

В отговор на направеното от вас запитване до органите при ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-240 от 03.05.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, ви уведомяваме за следното:

Видно от изложеното в писмото, вие упражнявате свободна професия и с годишна данъчна декларация за 2009 г. сте декларирали получения през данъчната година доход.

През 2009 г. сте закупили акции в няколко фирми на фондовата борса в Канада и Швеция на стойност 7000 лв., които не сте посочили в подадената декларация.

Интересувате се трябва ли да подадете коригираща декларация?

Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са задължени да декларират притежаваните акции и дялови участия в дружества, място за стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

На основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

Възможностите за промени на подадени декларации или коригиране на данъчни задължения са регламентирани в нормите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Съгласно чл. 104 от ДОПК подателят декларатор има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след подаване на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, в конкретния случай това е 30 април 2010 г.

Нормата на чл. 104, ал. 3 от ДОПК регламентира, че подадена след изтичането на срока по ал. 1 декларация за промени се счита за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.

Предвид гореизложеното, пропускът да декларирате с годишната си данъчна декларация притежаваните от вас акции, закупени през 2009 г., в законоустановения срок не е обстоятелство, свързано с данъчното облагане, а има уведомителен характер.

Следователно може да декларирате притежаваните от вас акции, закупени през 2009 г., независимо от обстоятелството, че е изтекъл законният срок 30 април 2010 г., като подадете коригираща годишна данъчна декларация.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions