Изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. - Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за липата, упражняващи трудова дейност но чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО


 
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. - Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за липата, упражняващи трудова дейност но чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО

  УКАЗАНИЕ

 

Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност но чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

 

Легалната дефиниция на осигурено лице за целите на ДОО е въведена с § 1, т. 3 от ДР на КСО. "Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.

В легалната дефиниция се съдържат задължителните условия, които трябва да са налице, за да третираме едно лице като осигурено за целите на ДОО.

Едно лице е осигурено за целите на ДОО, ако основанието за неговото осигуряване е определено с правна норма. Кръгът на лицата, които подлежат на ДОО е определен в чл. 4 и чл. 4а от КСО. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Осигуряването за лицата по чл. 4, ал. 1. т. 7 от КСО възниква от деня, в който започнат да упражняват съответната трудова дейност по кодекса и продължава до прекратяването й (основание чл. 10 от КСО).

Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Вследствие изменението на чл. 6, ал. 3 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса се дължат и върху неначислени месечни възнаграждения.

Търговският закон (ТЗ) въвежда изискване отношенията между част от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО и съответното дружество да се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, например по отношение управителите на (еднолично) дружество с ограничена отговорност, членовете на управителния съвет и членовете на съвета на директорите на акционерно дружество (чл. 141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 от ТЗ).

В тази връзка следва да се има предвид, че липсата на сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението не променя основанието на което лицата подлежат на ДОО при условие, че упражняват трудова дейност, която по своята същност е дейност по управление и контрол на търговски дружества. В противен случай, лицата, които не са изпълнили законовото изискване за сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението биха били неоснователно облагодетелствани от противоправното си поведение.

Разграничение между лицата, чиито отношения надлежно са уредени със сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението и тези, за които, в нарушение на ТЗ, не е спазена предписаната от закона форма, би довело до пренебрегване на един от основните принципи за равнопоставеност на осигурените лица (чл. 3, т. 3 от КСО) при прилагане разпоредбите на кодекса по отношение на лица, които извършват една и съща по своя характер трудова дейност (дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО).

Задълженията към ДОО са публичноправни, възникват по силата на закон и подлежат на събиране по силата на закон, по специална процедура, без съгласие на субектите и независимо от тяхната воля.

С оглед гореизложеното осигурителните вноски за лицата, които извършват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения (основание чл. 6, ал. 3 от КСО). От 01.01.2010 г. когато месечните възнаграждения не са начислени, осигурителните

вноски за горепосочените лица се дължат върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

 

 

КРАСИМИР СТЕФАНОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions