Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП

  ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП

 

С цитираното писмо на Главна дирекция “Пенсии” под горния номер са дадени допълнителни указания за начина и реда за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП (раздел VІІІ. Зачитане на трудов стаж) при отпускане или изменяне на размера на отпуснати пенсии за трудова дейност и/или добавки по чл. 84 от КСО.

 

    Тъй като по КСО се извършват и други плащания, свързани със зачитане на осигурителен стаж, даваме следните допълнителни указания:

 

    1. За случаите, при които въз основа на издадено Удостоверение за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, с включен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП (без неоспорими писмени доказателства за полаган от лицето труд), е отпуснато и изплащано обезщетение за дълготрайна безработица по чл. 54и от КСО или е послужило за участие в Националната програма “Помощ за пенсиониране” (НП “ПП”).

 

    Съгласно разпоредбата на чл. 54и КСО на лицата, регистрирани като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, се изплаща обезщетение за дълготрайна безработица при определени с ал. 1 на същата разпоредба условия. Безработните лица имат право на това обезщетение само веднъж и то се изплаща за срок не по-дълъг от 2 години и 6 месеца. Времето, за което е изплащано обезщетение по чл. 54и от КСО, при пенсиониране се зачита за осигурителен стаж по реда на чл. 46, ал. 2, т. 7 от НПОС.

 

    Редът и начинът за отпускане на обезщетения за безработица, в т.ч. и за дълготрайна безработица по чл. 54и от КСО, е уреден с Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), а за отпускане на пенсии - с Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

 

    Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 3 и 4 от НОИПОБ към заявлението за отпускане на паричните обезщетения за дълготрайна безработица се прилагат: документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, както и удостоверение за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, издадено от териториалното поделение на НОИ.

 

    На основание чл. 1, ал. 1 от НПОС пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление, към което се прилагат всички необходими оригинални документи, в т.ч. и посочените в чл. 2, т. 1 от НПОС оригинални документи за осигурителен (трудов) стаж.

 

    Съгласно разпоредбата на чл. 40 от НПОС осигурителен (трудов) стаж се установява с осигурителни, трудови и служебни книжки или с други документи за стаж, издадени въз основа на изплащателните ведомости, партидните книги или други първични разходооправдателни документи, които съдържат достатъчно данни, че трудовият стаж е действително положен, а така също и за неговата продължителност.

 

    В пенсионноосигурителното законодателство (действащо и отменено - чл. 101 от отм. ППЗП) не съществува разпоредба, съгласно която да се зачита осигурителен/трудов стаж без документ за осигурителен/трудов стаж, издаден по реда на цитираните разпоредби.

 

    Документи за осигурителен стаж на земеделските стопани-кооператори по смисъла на чл. 40 от НПОС са утвърдените от управителя на НОИ обр. УП-14 - Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор, както и издадените удостоверения УП-13 от бившите ТКЗС или УП-30, издадени от общините/кметствата, съхранявали документацията на ликвидираните ТКЗС.

 

    В тази връзка и на основание разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 2, т. 1 и чл. 40 от НПОС, ако дадено лице не е получавало пенсия за трудова дейност, със заявлението за отпускането й следва отново да представи всички оригинални документи за осигурителен стаж, включително и издадения документ за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор, по който е зачетен осигурителен стаж за изплащане на обезщетение по чл. 54и от КСО или за участие в НП “ПП”.

 

    В случай че в удостоверението липсва информация за редовно участие с труд и/или за внесена от член от домакинството на член-кооператора лична вноска за времето до 01.07.1975 г., времето, което е зачетено за изплащане на обезщетението за безработица или за участие в НП “ПП”, следва да се изключи от общия осигурителен стаж при преценка правото на пенсия и/или добавка по чл. 84 от КСО.

 

    Тъй като паричното обезщетение (или част от него) по чл. 54и от КСО, макар и добросъвестно получено, се явява неоснователно изплатено, времето, за което е изплащано, също не следва да се зачита за осигурителен стаж при отпускането на пенсия.

 

    При постановяване на разпореждане по заявление за отпускане на исканата пенсия/добавка длъжностното лице от отдел “Пенсии” при ТП на НОИ следва ръчно да издаде ново удостоверение, анулиращо предходното, за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО към датата на издаване на предишното удостоверение. За новоиздаденото удостоверение не може да се ползва програмен продукт “UDO“.

 

    Новото удостоверение се изпраща на длъжностното лице от отдел/сектор “ПОБ и ГВ” към дирекция/отдел “КПК” в съответното ТП на НОИ за отмяна или измение по реда на чл. 6 от НОИПОБ на издаденото разпореждане за отпускане на обезщетението по чл. 54и от КСО. След нова преценка на правата по чл. 54и от КСО може да се продължи изплащане на обезщетение на цитираното основание до определения с ал. 3 на разпоредбата срок, ако има такъв.

 

    Неоснователно изплатеното парично обезщетение не следва да се възстановява от лицето, тъй като е добросъвестно получено (осн. чл. 114, ал. 2 от КСО).

 

    2. За случаите, при които е отпуснато и изплащано парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО, при определяне периода на което е взет предвид осигурителен стаж, зачетен въз основа на издадено удостоверение с включен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП (без неоспорими писмени доказателства за полаган от лицето труд).

 

    Съгласно чл. 54а КСО на лицата, регистрирани като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, се изплаща обезщетение за безработица при определени с ал. 1 на разпоредбата условия. Срокът на изплащане на това обезщетение (не по-малко от 4 месеца - не повече от 12 месеца) е определен в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на безработното лице. Времето, за което е изплащано обезщетение по чл. 54а от КСО, при пенсиониране също се зачита за осигурителен стаж.

 

    Длъжностното лице от отдел “Пенсии” следва да уведоми длъжностното лице от отдел/сектор “ПОБ и ГВ” към дирекция/отдел “КПК” в ТП на НОИ за действителния осигурителен стаж на лицето към датата/датите на отпускане на обезщетението/нията по чл. 54а от КСО. Съответното длъжностно лице следва да измени по реда на чл. 6 от НОИПОБ издаденото/ните разпореждане/ния за отпускане на обезщетение по чл. 54а от КСО. Неоснователно изплатените суми за парични обезщетения на това основание не следва да се възстановяват от лицата, тъй като са добросъвестно получени (осн. чл. 114, ал. 2 от КСО).

 

    При всички случаи, при които със заявлението за отпускане на пенсията лицето представи удостоверение, с което доказва стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП, същият не следва да се зачита за осигурителен стаж, ако в удостоверението липсва информация за редовно участие с труд и/или за внесена от него като член от домакинството на член-кооператор лична вноска за времето до 01.07.1975 г., независимо от обстоятелството, че вече е бил зачетен за осигурителен стаж при определяне на правото и периода на паричните обезщетения за безработица по чл. 54а и чл. 54и от КСО и за включване в НП “ПП”. Не следва да се зачита за осигурителен стаж и времето, за което неоснователно е изплащано парично обезщетение за безработица по КСО.

 

    3. За случаите, при които са постановени разпореждания на длъжностното лице по ПО и/или решения на ръководителя на ТП на НОИ, с които е отказано отпускане на пенсия, но е зачетен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП въз основа на издадено удостоверение с включен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП от родител член-кооператор.

 

    При постановени разпореждания на длъжностното лице по ПО и/или решения на ръководителя на ТП на НОИ, с които е отказано отпускане на пенсия, но е зачетен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП, следва да се подхожда по същия ред, както при изразеното по-горе становище. На основание разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 2, т. 1 и чл. 40 от НПОС същият не следва да се зачита при новата преценка на правото на пенсия и/или добавка по чл. 84 от КСО.

 

    4. За случаите, при които в издаденото удостоверение на член от домакинството на член-кооператор, са отразени данни за запланувани и отработени от него трудодни/човекодни, както и за внесена лична вноска за същото време, въпросът, който възниква е, следва ли да бъде зачетен осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП от надпланово отработените трудодни за същата година, отразени само в партидната страница на родител член-кооператор.

 

    Както посочихме в указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г., осигурените за пенсия лица по отм. ЗПЗСК правят лични вноски за фонд “Пенсиониране на земеделските стопани-кооператори”. Личната вноска, определена с чл. 10 от отм. ППЗПЗСК/1957 г., за периода от 1 януари 1957 г. до 1 юли 1961 г. е в размер 0,5 на сто от годишния личен доход от трудодни и рента на кооператорите. За периода от 1 юли 1961 г. до 1 януари 1967 г. определената с чл. 43 от отм. ППЗПЗСК/1961 г. лична вноска за фонда е 2 на сто върху дохода, получен от кооператора през изтеклата година.

 

    В тази връзка в първичната документация следва да има налична информация за внесената от члена от домакинството на член-кооператора лична вноска, както и за размер на годишния му личен доход от трудодни и рента. За да се зачете осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП в цитираната хипотеза, сумата от личните вноски, направени от кооператора като член от домакинството на член-кооператор, следва да е по-голяма от определения размер, отговарящ на посочения в документацията годишен личен доход. Само в този случай може да се приеме, че е отработил и трудодни/човекодни, които са отразени не в неговата, а в личната партида на член-кооператора.

 

    5. Напомняме ви, че:

 

    5.1. Ако личната пенсия на член-кооператора е отпусната по отм. Закон за пенсиите, за времето, за което брутното трудово възнаграждение на член-кооператора е послужило като база за определяне размера на пенсията му за изслужено време и старост, членовете от домакинството не могат да ползват надпланово отработени трудодни за осигурителен стаж. В този случай цялото възнаграждение за периода на планово и надпланово отработеното време е ползвано от член-кооператора за пенсия, поради което не може да се признае стаж на членовете на домакинството му, дори и да са работили в ТКЗС.

 

    Ако личната пенсия на член-кооператора е отпусната по отм. ЗПЗСК, същата не е изчислена от осигурителен доход и в този случай няма пречка членът от домакинството на член-кооператора да ползва надпланово отработените трудодни за осигурителен стаж при условията, изразени в настоящото писмо.

 

    5.2. С преминаването на съответните ТКЗС в състава на АПК, ДЗС, МТС и др. трудовите правоотношения с работещите се уреждат с трудови договори по Кодекса на труда.

 

    С отмяната на ЗПЗСК с § 11 от Закона за изменение и допълнение на ЗП и на Закона за преизчисляване на някои пенсии и за изменение и допълване на пенсионни закони, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 53/11.07.1975 г., считано от 1.07.1975 г. отпада правното основание за осигуряване на членове от домакинството на член-кооператор, а оттам и възможността да ползват за стаж надпланово отработените трудодни/човекодни, отразени само в личната партида на член-кооператора.

 

    Директор: (п)

 

    (не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions