Регистрация на ООД

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава тринадесета – Дружество с ограничена отговорност

ООД може да регистрират две или повече дееспособни български или чуждестранни физически и/или юридически лица, като те отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловитте си вноски.

Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв.

Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.

Запазване на име на ООД

Процедурата по регистрация на ООД започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона


Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1 със следните полета:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;

3. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от собственика, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на ООД:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Учредяване на ООД и избор на управител

След като има запазено име трябва да се вземат редица решения свързани с учредяването на дружеството.
За целта се съставя Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците, в което се определят:

1.седалището
2.адрес на управление
3.наименованието на дружеството
4.предмет на дейност
5.размер на регистрирания и внесен капитал, както и срок за внасяне на останалата част от регистрирания капитал (ако при регистрацията не е внесен целият капитал)
6. Съдружниците, и размерът на капитала на всеки от тях
6.срокът за съществуване на дружеството (ако има такъв, в противен случай дружеството се учредява за неопределен срок)
7. решение за избор на управител
8.приемане на Дружествения договор на дружеството.

Важна част от тези решения е изборът на управител. Управителят може да бъде както някой от съдружниците, така и друго лице, с което дружеството сключва договор за управление и контрол на ООД.

Управителите може да са повече от един. Ако управителите са повече се определя начин на представителство на дружеството – заедно, поотдено или заедно и поотделно.

Примерен образец на Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците

Дружествен договор

Дружественият договор се съставя и подписва от съдружниците и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ООД.

В дружествения договор се определят:

1.Фирмата, седалището и адреса на управление на ООД
2.предметът на дейност
3.Срокът за съществуване на дружеството
4.Капитал
5. Съдружниците и разпределението на капитала между тях
5.Управлвние и начин на представителство
6.Правомощия на съдружниците, общото събрание и на управителя на дружеството

както и други въпроси, които са съществени за дейността на дружеството.

Ако капиталът няма да бъде внесен изцяло при първоначалната регистрация, трябва в дружествения договор да бъде записана сумата на ефективно внесения капитал и да бъде определен срок за внасяне на останалата част на капитала. Срокът за довнасяне на капитала не може да бъде повече от 2 (две) години.
Капиталът може да се внесе в коя да е българска банка, чрез откриване на специална набирателна сметка, в която сумата е блокирана до вписването на дружеството в търговския регистър. Всеки съдружник внася капитала си с отделен документ. След приключване на процедурата, набирателната сметка се трансформира в разплащателна или се закрива и парите се получават в брой.

Примерен образец на Дружествен договор

Регистрация на ООД в търговския регистър

За вписване на ООД се подава попълнено Заявление А4. Зявлението трбява да е попълнено от името на управителя на ООД. Това трябва да се има предвид, ако управителят е различен от собственика. Ако управителя е повече от един и начина на представителство е „заедно“, тогава като заявители се записват всички управители.
Начина за попълване на заявление А4 при първоначална регистрация е определено в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) (предишна б. "и", доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
м) (предишна б. "л", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване); и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато се попълва поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", заявителят задължително попълва и съответните промени от поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял" не се включва в удостоверението за актуално състояние, а по партидата на търговеца се показва само в история на вписванията.
Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
в) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
г) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
д) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
е) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
ж) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.Към заявлението за вписване на ООД се прилагат следните документи:

1. Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците
2. Дружествен договор
3. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на управителя - нотариално заверено
4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
7. Документи за внесен капитал
8. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ООД - 160.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

8. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
9. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
10. Данни за приносителя

Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на ООД е различно от управителя, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от управителя на дружеството.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions