Регистрация на ЕООД

Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава тринадесета – Дружество с ограничена отговорност

ЕООД може да регистрира всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, като то отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска.

Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв.

Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.

Запазване на име на ЕООД

Процедурата по регистрация на ЕООД започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона


Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване


Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1 със следните полета:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;

3. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от собственика, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на ЕООД:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Учредяване на ЕООД и избор на управител

След като има запазено име трябва да се вземат редица решения свързани с учредяването на дружеството.
За целта се съставя Решение на едноличния собственик на капитала, в което се определят:

1.седалището
2.адрес на управление
3.наименованието на дружеството
4.предмет на дейност
5.размер на регистрирания и внесен капитал, както и срок за внасяне на останалата част от регистрирания капитал (ако при регистрацията не е внесен целият капитал)
6.срокът за съществуване на дружеството (ако има такъв, в противен случай дружеството се учредява за неопределен срок)
7. решение за избор на управител
8.приемане на учредителен акт на дружеството.

Важна част от тези решения е изборът на управител. Управителят може да бъде както самият собственик на капитала, така и друго лице с което едноличният собственик на капитала сключва договор за управление и контрол на ЕООД.

Примерен образец на Решение за учредяване на ЕООД

Учредителен акт

Учредителният акт се съставя и подписва от едноличния собственик на капитала и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ЕООД.

В учредителния акт се определят:

1.Фирмата, седалището и адреса на управление на ЕООД
2.предметът на дейност
3.Срокът за съществуване на дружеството
4.Капитал
5.Управлвние и начин на представителство
6.Правомощия на едноличния собственик на капитала и на управителя на дружеството

както и други въпроси, които са съществени за дейността на дружеството.

Ако капиталът няма да бъде внесен изцяло при първоначалната регистрация, трябва в учредителния акт да бъде записана сумата на ефективно внесения капитал и да бъде определен срок за внасяне на останалата част на капитала. Срокът за довнасяне на капитала не може да бъде повече от 2 (две) години.
Капиталът може да се внесе в коя да е българска банка, чрез откриване на специална набирателна сметка, в която сумата е блокирана до вписването на дружеството в търговския регистър. След приключване на процедурата, набирателната сметка се трансформира в разплащателна или се закрива и парите се получават в брой.

Примерен образец на Учредителен акт на ЕООД

Регистрация на ЕООД в търговския регистър

За вписване на ЕООД се подава попълнено Заявление А4. Зявлението трбява да е попълнено от името на управителя на ЕООД. Това трябва да се има предвид, ако управителят е различен от собственика.
Начина за попълване на заявление А4 при първоначална регистрация е определено в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) (предишна б. "и", доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
м) (предишна б. "л", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване); и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато се попълва поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", заявителят задължително попълва и съответните промени от поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял" не се включва в удостоверението за актуално състояние, а по партидата на търговеца се показва само в история на вписванията.
Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
в) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
г) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
д) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
е) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
ж) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.Към заявлението за вписване на ЕООД се прилагат следните документи:

1. Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на ЕООД
2. Учредителен акт
3. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на управителя - нотариално заверено
4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
7. Документ за внесен капитал
8. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ЕООД - 160.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

8. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
9. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
10. Данни за приносителя

Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на ЕООД е различно от управителя, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от управителя на дружеството.

Забележки:

  • Решение вече не се издава
  • Картонче с ЕИК също не се издава
  • ЕИК-то ще си го видите от самата страница на ТР в партидата на фирмата. Всъщност трябва само да си го знаете. Няма документ за ЕУК-то
  • В НОИ не с еправи никаква регистрация
  • В НАП се регистрира самоосигуряващото се лице, ако ще участва с личен труд в дейността на дружеството
  • Самата данъчна регистрация се прави служебно по информация от ТР. Вие нямате грижа
  • Печат можете да си направите, когато си поискате - няма срок
  • Набирателната сметка също можете да освободите когато си искате - също няма срок
  • Каквото и да били действие от името на фирмата - приход, разход или само поемане на нагажимент - напр. договор за наем, освобождаване на набирателна сметка и т.н. се счита за започване на дейност.1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions