Софтуер за заведения за хранене

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на заведения за хранене.
     
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.  Всеки от модулите може да функционира НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО. Интеграцията на отделните модули става, както на един компютър, така и в мрежа. Възможно е включване на отдалечени обекти през интернет.
В пълния комптект са включени:  
1 Модул – такси, калкулации и каса.  95,00 лв
2 Модул – склад хранителни продукти. 195,00 лв
3 Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене. 95,00 лв
4 Модул – склад амбалаж. 95,00 лв
5 Модул – склад нехранителни СМЦ. 95,00 лв
6 Модул – склад гориво-смазочни материали. 95,00 лв
7 Модул – склад строителни материали. 95,00 лв
8 Модул – склад консумативи. 95,00 лв
9 Модул – склад учебни материали и помагала. 95,00 лв
10 Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи. 95,00 лв
11 Модул – склад постеловъчни и работно облекло. 95,00 лв
12 Модул – склад други материали. 95,00 лв
13 Модул – други материали в употреба. 95,00 лв
14 Модул – дълготрайни материалин активи. 95,00 лв
15 Модул – административно-деловодна дейност. 95,00 лв
     
Всичко:  1 525,00 лв
     
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания. 
     
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
     
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника. 
 Ца повече информация и заявки натиснете тук!

Софтуер за автотранспорт и механизация

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на организации осъщестяващи дейности по автотранспорт, механизация, строителна и минна дейност.
     
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.  Всеки от модулите може да функционира НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО. Интеграцията на отделните модули става, както на един компютър, така и в мрежа. Възможно е включване на отдалечени обекти през интернет.
В пълния комптект са включени:  
1 Модул – автотранспорт.  195,00 лв
2 Модул – механизация. 195,00 лв
3 Модул – изготвяне калкулации. 55,00 лв
4 Модул – склад СМЦ. 95,00 лв
5 Модул – склад авточасти. 95,00 лв
6 Модул – склад гориво-смазочни материали. 95,00 лв
7 Модул – склад строителни материали. 95,00 лв
8 Модул – склад консумативи. 95,00 лв
9 Модул – склад постеловъчни и работно облекло. 95,00 лв
10 Модул – склад други материали. 95,00 лв
11 Модул – други материали в употреба. 95,00 лв
12 Модул – дълготрайни материалин активи. 95,00 лв
13 Модул – административно-деловодна дейност. 95,00 лв
     
Всичко:  1 395,00 лв
     
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания. 
     
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната организация.
     
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника. 
 Ца повече информация и заявки натиснете тук!

Софтуер за лечебни заведения

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на лечебни заведения.
     
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.  Всеки от модулите може да функционира НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО. Интеграцията на отделните модули става, както на един компютър, така и в мрежа. Възможно е включване на отдалечени обекти през интернет.
В пълния комптект са включени:  
1 Модул – такси, калкулации и каса.  95,00 лв
2 Модул – склад хранителни продукти. 195,00 лв
3 Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене. 95,00 лв
4 Модул – склад амбалаж. 95,00 лв
5 Модул – склад нехранителни СМЦ. 95,00 лв
6 Модул – склад гориво-смазочни материали. 95,00 лв
7 Модул – склад строителни материали. 95,00 лв
8 Модул – склад консумативи. 95,00 лв
9 Модул – склад учебни материали и помагала. 95,00 лв
10 Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи. 95,00 лв
11 Модул – склад постеловъчни и работно облекло. 95,00 лв
12 Модул – склад други материали. 95,00 лв
13 Модул – други материали в употреба. 95,00 лв
14 Модул – дълготрайни материалин активи. 95,00 лв
15 Модул – административно-деловодна дейност. 95,00 лв
16 Модул – дейности по трудотерапия и свободно време. 95,00 лв
17 Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия. 95,00 лв
     
Всичко:  1 715,00 лв
     
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания. 
     
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
     
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника. 
 Ца повече информация и заявки натиснете тук!

Софтуер за съсловните организации

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на съсловните организации:
     
·         Български лекарски съюз;   
     
·         Български фармацевтичен съюз;   
     
·         Български зъболекарски съюз.  
     
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.  Всеки от модулите може да функционира НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО. Интеграцията на отделните модули става, както на един компютър, така и в мрежа. Възможно е включване на отдалечени обекти през интернет.
В пълния комптект са включени:  
1 Модул – членски внос, такси и каса.  195,00 лв
2 Модул – поддръжка и анализ на регистъра на регионалната колегия. 195,00 лв
3 Модул – поддържане и анализ на СДО и квалификация. 95,00 лв
4 Модул – автоматизирано издаване на удостоверение. 25,00 лв
5 Модул – списък на специалностите и спарвки по тях. 25,00 лв
6 Модул – склад стоково-материални ценности ( СМЦ). 95,00 лв
7 Модул – СМЦ в употреба. 95,00 лв
8 Модул – дълготрайни материалин активи. 95,00 лв
9 Модул – административно-деловодна дейност. 95,00 лв
     
Всичко:  915,00 лв
     
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания. 
     
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната съсловна организация. Осъщестяваме първоначално зареждане на данните за институцията и наличните данни от регистъра.
     
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.
 Ца повече информация и заявки натиснете тук!

Софтуер за социални институции

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на социални институции.
     
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.  Всеки от модулите може да функционира НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО. Интеграцията на отделните модули става, както на един компютър, така и в мрежа. Възможно е включване на отдалечени обекти през интернет.
В пълния комптект са включени:  
1 Модул – такси, калкулации и каса.  95,00 лв
2 Модул – склад хранителни продукти. 195,00 лв
3 Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене. 95,00 лв
4 Модул – склад амбалаж. 95,00 лв
5 Модул – склад нехранителни СМЦ. 95,00 лв
6 Модул – склад гориво-смазочни материали. 95,00 лв
7 Модул – склад строителни материали. 95,00 лв
8 Модул – склад консумативи. 95,00 лв
9 Модул – склад учебни материали и помагала. 95,00 лв
10 Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи. 95,00 лв
11 Модул – склад постеловъчни и работно облекло. 95,00 лв
12 Модул – склад други материали. 95,00 лв
13 Модул – други материали в употреба. 95,00 лв
14 Модул – дълготрайни материалин активи. 95,00 лв
15 Модул – административно-деловодна дейност. 95,00 лв
16 Модул – дейности по трудотерапия и свободно време. 95,00 лв
17 Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия. 95,00 лв
     
Всичко:  1 715,00 лв
     
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания. 
     
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
     
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника. 
 Ца повече информация и заявки натиснете тук!
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions