• Home
  • Последни актуализации

Последни актуализации

Модул активи

Добавени е автоматизирано генериране на следните документи:

  • Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост
  • Акт за брак
  • Справка движение за период
  • Справка движение за период за група
  • Справка движение за период за сметка
  • Справка движение за период по сметки
  • Сравнителна ведомост
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions