Детски градини - мод. склад хранит. продукти

  • Тук са обединени дейностите по:
  • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
  • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
  • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
  • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
  • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
  • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
  • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
  • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

 За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

Детски градини - план и калкулации за хранене

Тук са обединени дейностите по:

 -           Направа на калкулация за деня. При изготвянети й автоматично се следят наличностите от хранителни запаси в склада и разходната норма, в зависимост от съответната рецепта. Калкулацията отразява разходите на хранителни продукти, в зависимост от институцията, за която е предназначена, диетата, рецептурата и наличните продукти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията и требвателен лист;

 -          Въвеждане на електронни рецепти  за определено ястие, в съответствие с нормативите за рационални и здравословно хранене и рецептурните книги, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на съответната рецепта;

 -          Изготвяне на месечна рекапитулация на разходите за храна и стойността за едно лице, в зависимост от съответната диета; Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

Детски градини - модул такси и каса

Софтуерният продукт е разделен на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. Модулите функционират самостоятелно.
Модул – такси, калкулации и каса има редица възможности:
o    В електронната присъствена книга е предвидено автоматизирано пренасяне на данните от последния ден с хранене на предходния месец. Зададен е официалния календар за съответната година. Вместо писане на присъствия се нанасят само промени в статуса на съответното дете или се нанасят отсъствията еднократно в края на месеца.
o    Автоматизирано се пренасят данните от електронна присъствена книга към Модул – такси, калкулации и каса.
o    Автоматизирано се изготвят Заповедта за събиране на таксите, Заповед за зачисляване на храна, отпечатване на вносните бележки (3 екземпляра на лист с автоматично генериране на уникални номера от предварително зададен диапазон), Таксова книга, съпроводителна ведомост, гаранционни вноски, такси, надвзети суми или суми за връщане за минал период и др.

Продължете да четете

ДГ - Модул логистика и кетъринг

Модул логистика и кетъринг позволява автоматизиране на отчетността на организации и фирми осъщестяващи производство на продукция и доставката и до крайните клиенти.

Например кухни предлагащи храна за бебета, малки деца и кетъринг. Предлагаме гъвкава система за корпоративно хранене, както и семейни абонаменти. Така всеки клиент може да направи своя индивидуален избор – от меню от традиционни нашенски гозби до най-екзотични ястия за период от 1 ден до мечесен такъв.

Системата позволява работа с индивидуални, дневни, 3 и 5 дневни, седмични 6 или 7 дни, месечни и перманентни менюта.

Изготвя автоматично индивидуални, фирмени и групови отчети, заявки за кухнята, по шофьори и доставчици, справки за платени и оставащи за плащане суми и много други.

Позволява дефиниране на гъвкъв ценоразпис, както и задаване на индивидуални отстъпки и адценки.

 

Продължете да четете

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions