ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - склад строителни материали

Тук са обединени дейностите по:
-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - склад гориво-смазочни м-ли

Тук са обединени дейностите по:
-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - склад нехранителни СМЦ

Тук са обединени дейностите по:
-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - модул склад амбалаж

Тук са обединени дейностите по:

 -           Заприходяване получения  амбалаж  – закупен и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

 -          Изписване на амбалажа – закупен и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

 -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

 -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - мод. такси, калкулации и каса

Тук са обединени дейностите по:

 -           Направа на калкулация за месечните разходи и дължимите от потребителите такси. Калкулацията отразява разходите за храна, в зависимост от диетата, консумативните и комунални разходи, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията;

 -          Изготвяне на заповед за определяне на дължимите такси, в съответствие с личната пенсия и доходи и нормативните проженти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на заповедта;

 -          Водене на Таксовата книга в електронен вид. Въвеждане на касовите бележки, с които се инкасират сумите и изготвяне на опис за отчитане на вносните бележки;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Въвеждане на служебна информация за регистъра на потребителите;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

Работа с партиди и срокове на годност

Работа с партиди и срокове на годност в ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене

Българското законодателство поставя редица изисквания относно проследимостта на храните до крайния потребител. Съгласно Закона за храните и Регламент 178/2002, производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

В ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене тази възможност е реализирана в модул Склад и модул Калкулации. С помощта на документите в модула могат да се заприхождават и изписват стоки с партиди и срок на годност, калкулациите автоматично получават партиди и срок на годност от склада а след това в справките да се извежда информация за наличност, движение, за стоки с изтичащ срок на годност и др. п.

  • Партидата е допълнителен параметър на стоката и обикновено е съвкупност от няколко цифри или цифри и букви. Към всяка партида може да се въвежда срок на годност.
  • За да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички калкулации и изписвания да се отразяват по партиди. В случай, че се водят едновременно продукти, за които се изисква проследимост по партиден номер, съгласно норматив и такива, за които това не е необходимо, за последните програмата въвежда служебен код за партида, напр. БП. Така могат да се извеждат коретно всички справки за стоките с партиди.
  • ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене предоставят възможност за извеждане на различни справки, които се отнасят за наличността, складовите операции, движението на стоките, анализни справки, справки за стоки с изтичащ срок на годност и др.

Вижте екрани от програмата - модули Склад сранителни продукти и Калкулации хранене

Продължете да четете

  • 1
  • 2
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions