СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - дълготрайни материалин активи

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  ДМА – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на ДМА – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на ДМА;

-          Изготвяне на годишен амортизационен план и аправка за амортизационните отчисления;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на ДМА.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 

m-activi-1
m-activi-2
m-activi-21
m-activi-22
m-activi-23
m-activi-24
m-activi-25
m-activi-26
m-activi-27
m-activi-28
m-activi-29
m-activi-3
m-activi-30
m-activi-31
m-activi-32
m-activi-33
m-activi-34
m-activi-35
m-activi-36
m-activi-4
m-activi-5
m-activi-6
m-activi-7
m-activi-8
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions