СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. склад хранит. продукти

 • Тук са обединени дейностите по:
 • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
 • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
 • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
 • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
 • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
 • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
 • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
 • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

 

  За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 

image001
image002
image004
image006
image008
image012
image014
image016
image018
image020
image022
image024
image026
image028
image030
image032
image034
image036
image038
image040
image042
image044
shp rhp
shp ss
shp tl
shp tl m

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions