№ 20-25-34 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 20-25-34 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС

  ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дървообработване и строителство провежда курсове – задочна форма на обучение, за I и III степен професионална квалификация. Курсовете се заплащат от лицата, които се обучават.

Зададен е следният въпрос: Горепосочената доставка подлежи ли на облагане с ДДС?

Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка изразяваме принципно становище:

По смисъла на чл. 41 от ЗДДС освободена доставка е:

1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от:

а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или културно-просветни или научни институции;

б) висши училища по Закона за висшето образование;

2. предоставянето на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование по т. 1.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗПОО право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация имат:

1. професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение;

2. прогимназиални, основни, средни общообразователни, специални и спортни училища, гимназии и профилирани гимназии в отделни паралелки в тях - въз основа на заповед на министъра на образованието, младежта и науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания.

В чл. 10, ал. 1 от ЗПОО е посочено, че придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗПОО професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

При условие че извършвате професионално образование и обучение съобразно рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката, и те се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, за вас ще е приложима нормата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС – доставките са освободени по смисъла на закона и за тях не следва да се начислява ДДС.

Следва да имате предвид, че органът по приходите, осъществяващ съответното производство, има оперативна самостоятелност и извършва преценка относно вида на доставките на ревизирания субект съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions