№ 07-00-213 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 07-00-213 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК

  ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК

Във връзка с постъпила молба-становище вх. № 07-00-213/07.04.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, препратено ни по компетентност от ЦУ НАП - София, ви уведомяваме:

От представената в молбата фактическа обстановка е видно, че дружеството има финансови затруднения, прекратило е стопанската си дейност и сте направили постъпки за обявяване на същото в несъстоятелност. С Решение № ... от 16.10.2009 г. Окръжен съд ... е отхвърлил молбата за обявяване в несъстоятелност на ООД „...” поради непредставяне на доказателства за обстоятелството невъзможност за изпълнение на изискуемо парично задължение и свръхзадлъжнялост. Сочите, че имате проблеми с лицата, с които сте имали граждански и облигационни правоотношения по отношение на счетоводната документация и отчетност и помещения ползвани под наем, а именно счетоводителката ви и лицето наемодател на склад и офис.

Предвид изложените в писмото факти са поставени следните въпроси:

1. Възможно ли е при изложените обстоятелства органите по приходите да извършат прекратяване на регистрацията на дружеството по ЗДДС съгласно чл. 176?

2. Възможно ли е да се извърши ревизионно производство на дружеството и да се установят данъчно-осигурителните задължения на същото?

Относно първия въпрос:

Прекратяването на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, при които законът предвижда друго.

Органът по приходите е длъжен да извърши дерегистрация, когато установи наличието на основанията за задължителна дерегистрация, регламентирани в чл. 107 от ЗДДС (чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗДДС).

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗДДС регистрацията се прекратява по инициатива на орган по приходите, когато се установи, че лицето не е изпълнило задължението си за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от същия закон. Като източници на информация за упражняване инициативата на приходната администрация за дерегистрация по ЗДДС могат да послужат информация от други органи по приходите за наличие на основания за дерегистрация по ЗДДС, по информация от трети лица, по данни от регистъра на НАП и др.

Възможността за прекратяване на регистрацията по ЗДДС по инициатива на орган по приходите във връзка с приложението на чл. 176 от ЗДДС е допълнена в т. 3 на ал. 1 от чл. 110 на закона. В този смисъл орган по приходите може да прекрати регистрацията на лице, което:

- не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Адресът за кореспонденция се определя съобразно правилата на чл. 28 от ДОПК;

- промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред (чл. 28, ал. 3 от ДОПК);

- системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС, така например не подава справки-декларации, не внася дължимия данък и т.н. Следва действията да са системни, т.е. три и повече пъти;

- има публични задължения, събирани от НАП, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения. За целта установената стойност на активите се намалява с всички задължения на лицето независимо дали са публични или частни, като получената след това сума се сравнява с данъчните задължения на лицето. По отношение на данъчните задължения следва да се имат предвид не само задълженията по ЗДДС, но и по всички други материални закони. Тук не попадаха до 01.01.2010 г. други публични задължения като например задълженията за осигурителни вноски.

С измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., данъчните задължения са заменени с публични задължения, събирани от НАП. Това означава, че за производства, продължаващи след 01.01.2010 г., в сумата на данъчните задължения се включват всички други публични вземания;

- не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване. Това задължение възниква при промяна на електронния адрес.

Органът по приходите издава акт за дерегистрация, който в случаите на наличие на основание за задължителна дерегистрация не се връчва на лицето. За дата на дерегистрацията се счита датата на възникване на обстоятелството, представляващо основание за задължителна дерегистрация.

Следва да имате предвид, че органът по приходите, осъществяващ съответното производство, има оперативна самостоятелност и извършва преценка относно наличието или липса на основание за прекратяване на регистрация. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.

Относно втория въпрос:

Производствата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се образуват по инициатива на органите по приходите или по инициатива на данъчните субекти. Ревизионното производство съгласно чл. 112 се образува с издаване на Заповед за възлагане на ревизия. Същото може да се възложи след извършени селекционни действия на органите по приходите или по изрично искане на данъчно задълженото лице.

Предвид гореизложеното вашата молба-становище ще бъде препратена по компетентност на ТД НАП – София, която след анализ и преценка за допустимостта и законосъобразността за извършване на ревизионно производство, да предприеме действия по образуването му, както и по преценка да предприеме действия по компетентност, свързани с прилагането на ЗДДС.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions